Tillit og personvern står sentralt i EUs strategi for kunstig intelligens

Kunstig intelligens er i stadig utvikling, og det er derfor helt nødvendig å ha oppdaterte regelverk som holder tritt med den raske utviklingen. Den 19. februar la Europakommisjonen frem en hvitbok om kunstig intelligens. Hvitboken presenterer EUs retningslinjer for en sikker utvikling av AI.

Kunstig intelligens (AI) er en strategisk teknologi som gir mange fordeler for innbyggere, bedrifter og samfunnet som helhet. AI styrer sin egen aktivitet og fremstår derfor som intelligent. Det arbeides mye med kunstig intelligens innen talegjenkjenning, bildegjenkjenning, brukerinteraksjon og med styring av fysiske prosesser.

Kommisjonen ønsker at EU skal bevare sin ledende rolle innenfor teknologi, og vil at ny teknologi skal være tilgjengelig for alle europeere. Ønsket om å forbedre livskvaliteten ved hjelp av teknologi skal derimot ikke gå utover rettigheter og personvern.

AI som et innovasjonsverktøy

Kunstig intelligens er en samling av teknologier som kombinerer data, algoritmer og datakraft. Europakommisjonen ser verdien i å kombinere teknologiske og industrielle styrker med en høykvalitets digital infrastruktur og et rammeverk av fundamentale verdier. Målet er å bli en global leder innen innovasjon i dataøkonomi. EU ønsker å utvikle et AI-økosystem som skal tjene hele det europeiske samfunnet.

  • Folket skal kunne nyte godt av nye fordeler som et forbedret helsevesen, tryggere og renere transportsystem og færre tilfeller av ødelagte husholdningsmaskiner.
  • Kommisjonen vil ha en utvikling av handelsvirksomheten, med eksempelvis nye generasjoner av produkter og tjenester som Europa allerede er gode på.
  • AI skal hjelpe til en forbedring av kollektive tilbud, med å for eksempel redusere kostnader på tjenester som transport og utdanning. Samt å vektlegge bærekraften til tjenestene.

Et økosystem av tillit

Som med all ny teknologi, fører bruken av AI til både muligheter og risikoer. I hvitboken blir viktigheten av utfordringene med denne nye teknologien belyst. De sentrale elementene i hvitboken skal være med å skape en høy grad av tillit.

Kunstig intelligens kan potensielt ha en enorm betydning for våre samfunn, og derav er det helt avgjørende å bygge tillit. Kommisjonen ønsker derfor et fremtidig regelverk for AI som er forankret i europeiske verdier og fundamentale rettigheter som menneskeverd og personvern.

Det blir også lagt vekt på at EU må ha en felles tilnærming til AI for å unngå fragmentering av Det indre markedet. Om en introduserer nasjonale initiativer på området vil en blant annet kunne risikere å svekke folkets tillit og sette den juridiske sikkerheten i fare.

En viktig brikke i spillet for å nå grønne målsetninger?

Et AI-system vil ikke bare ha stor innflytelse på individnivå, men det vil også påvirke samfunnet som en helhet. Bruken av kunstig intelligens kan spille en viktig rolle for å oppnå bærekraftige mål. Med forslaget til ‘European Green Deal’ viser Europa vei som et ledende kontinent i kampen mot klimautfordringer. Digitale teknologier slik som AI, kan vise seg å være en viktig bidragsyter for å oppnå målene som er satt i den nye grønne avtalen.

Les mer om Green Deal her.

Åpner for kommentarer til forslag satt ut i hvitboken

Europakommisjonen ønsker innspill fra borgere om forslagene som er blitt lagt frem i hvitboken om kunstig intelligens. Innspillene kan gis via en åpen konsultasjon. Denne konsultasjonen er åpen for kommentarer til 19. mai 2020.

Du kan lese mer om AI, og hvitboken om kunstig intelligens her.