En inkluderende industristrategi fra Kommisjonen

Den 10. mars presenterte Europakommisjonen en ny industristrategi. Målet med den nye industristrategien er å være konkurransedyktig, bidra til et klimanøytralt Europa og forme den digitale fremtiden. 

Med denne strategien tar EU sikte på å få et mer konkurransedyktig Europa i en tid hvor det er stor global konkurranse. I strategien finner man en rekke tiltak for å støtte alle aktører i den europeiske industrien. Dette inkluderer blant annet store og små bedrifter og forskningssentre. 

Bakgrunnen for den nye strategien:  

Tidligere i år har Kommisjonen lagt frem forslag til klimalov og strategi for kunstig intelligens. Disse forslagene skal sammen med den nye industristrategien sikre et konkurransedyktig, klimanøytralt og digitalisert Europa. For å kunne oppnå dette er en avhengig av at strategiene drar i samme retning.  

Industri spiller en viktig rolle for Europa sin økonomi og velstand. Europeisk industri er verdensledende innenfor flere sektorer, og industrien står for om lag 35 millioner arbeidsplasser i Unionen. I mars 2019 etterspurte Det europeiske råd en omfattende og langsiktig industristrategi fra EU, med en mer integrert tilnærming til det indre markedet.  

Behovet for en ny industriell retning for Europa står også sentralt i de politiske retningslinjene som Kommisjonspresident, Ursula von der Leyen, la frem i starten av hennes periode.  

Konkurransedyktig Europa 

Den nye industristrategien inkluderer oppdatering av konkurransereglene for å sikre en rettferdig konkurranse både i og utenfor Europa. Den inkluderer også en innsats for å gjøre industrien mindre karbonavhengig.  

Rettferdig konkurranse og like reguleringer for alle er viktig både innenfor Unionen, og eksternt. Kommisjonen vil legge frem en hvitbok i midten av 2020 for å se på effekten utenlandske subsidier har på det indre markedet. Hvitboken skal også vise hvordan en kan håndtere ekstern tilgang til EUs offentlige anskaffelser og EU-finansierte midler. 

En renere industri 

EU har som mål å være klimanøytrale innen 2050. For å kunne nå dette målet er en avhengig av at enkelte sektorer omstiller seg mer enn andre. En modernisering og dekarborisering av industrien er derfor helt avgjørende. Det trengs nye industrielle prosesser og renere teknologi om en skal klare å gjennomføre denne endringen. 

EU vil ha en effektivisering av energibruken, og satser tyngre på fornybar energi. Målet er energi med lavt karbonavtrykk til konkurransedyktige priser. Kommisjonen ønsker blant annet en hydrogenallianse (Clean Hydrogen Alliance), som kan være med å gjøre overgangen til et klimanøytralt Europa enklereAlliansen vil være et tett samarbeid mellom investorer, myndigheter og industrielle partnere for å sammen finne de beste løsningene med hydrogen som en fornybar energikilde 

En ny strategi for små og mellomstore bedrifter 

Sammen med den nye industristrategien ble det også lagt frem en strategi for små og mellomstore bedrifter (SMB). Bedriftene spiller en viktig rolle i det industrielle Europa. Slike bedrifter står for to tredjedeler av europeiske arbeidsplasser, og er en sentral brikke for å kunne lykkes med en grønn omstilling av industrien. Strategien tar sikte på å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å være ledende, for å nå de to målsetningene om en grønn og digital omstilling.  

Kommisjonen ønsker at det skal være enkelt for SMBer å operere i det indre markedet og utover Unionens grenser. Europakommisjonen foreslår handlinger for å fjerne reguleringer og eventuelle praktiske hinder som står i veien for å drive med handelsvirksomhet.  

Mer om tiltakene for å bedre situasjonen til små og mellomstore bedrifter finner du i pressemeldingen om den nye industristrategien. Du kan og lese mer om det fremlagte forslaget til strategien her.