EU ønsker bedre standarder

Europakommisjonen foreslo nylig en rekke tiltak for å styrke det europeiske standardiseringssystemet. Standarder er et avgjørende virkemiddel i internasjonal konkurranse. Det burde ikke være nødvendig for forbrukerne å ha en rekke ulike ladere til det elektroniske utstyret sitt. Elektriske biler vil heller ikke bli særlig utbredt uten en felles standard for oppladning. Produsenter av mobiltelefoner og software kjemper om å innta en lederrolle når det gjelder standarder. Det er ingen tvil om at en god standard vil gjøre livet lettere for forbrukerne, samt fremme bæredyktighet og øke EUs konkurranseevne og teknologiske ledelse på det globale markedet.

Les mer

Norge og EU skal reformere det greske skattesystemet

Etter at den greske statsministeren, Georges Papandreou, i sommer ba EU om hjelp til å reformere landets statsadministrasjon, har Europakommisjonen nedsatt en ekspertgruppe for dette formålet. I den forbindelse har også Norge blitt forespurt om å delta. Ifølge Erik Lahnstein, som er statssekretær i Utenriksdepartementet, har Norge nå dialog både med Hellas og Kommisjonen vedrørende forbedring av det greske statsapparatet. Reform av skattevesenet er et av områdene Norge har fått forespørsel om involvering i, men også helse, offentlig administrasjon og migrasjon er politikkfelt som trekkes frem.

Les mer

Forslag om felles skattebase i EU.

16. mars la Europakommisjonen fram eit forslag om å utvikle eit felles system for utrekning av skattegrunnlaget for verksemder som opererar i fleire EU-land (CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base). Målet med forslaget er å redusere den administrative byrden ved at kvart land har sitt system for å rekne ut skattbart overskot. Medlemslanda vil framleis sjølve kunne avgjere kva skattenivå dei skal operere med, men kvart selskap treng berre å ha med eitt land å gjere og levere eitt felles dokument. Skatteinntektene vil deretter bli delt mellom dei landa der verksemda er aktiv etter ein spesielt utvikla formel. Dette vil gjere det mykje lettare og billegare for selskap å drive verksemd også utanfor sin heimemarknad. Det er positivt både for verksemdene og for Europa si globale konkurransekraft, ifølgje Europakommisjonen.

Les mer

HAVN

Havneforordning oppe til diskusjon,igjen

Kommisjonen forsøker å få på plass et regelverk for EUs havner, men blir møtt med motstand. Etter planen skulle Europaparlamentet komme med et forslag til innstillingen fra Europakommisjonen den 18.mars, men det ble ikke gjennomført. Det er vanskelig å enes om et kompromissforslag i parlamentet, og det vil sannsynligvis ikke skje før til høsten.

Les mer

Estland med i eurosonen

Estland innførte 1. januar 2011 euro, og ble dermed den første tidligere Sovjet-staten som innfører euro. Eurosonen teller nå 17 medlemsland.

Les mer

Dette brukte EU penger på i 2009

I slutten av september la Europakommisjonen fram sitt regnskap for 2009. Totalt ble 112 milliarder euro brukt i fjor.

Les mer

Skattenivået i EU – tall fra Eurostat

I følge tall lagt fram av Eurostat 28. juni 2010, sank skatteraten i EU fra 39,7 prosent i 2007 til 39,3 prosent i 2008. Tall for Norge viser en skatterate på 42,2 prosent i 2008 – også det en reduksjon fra 2007. I EU er gjennomsnittlig skatt for bedrifters inntekter 23,2 prosent i 2010, mot 28 prosent i Norge. Skatt på personinntekt i EU ligger i gjennomsnitt på 37,5 prosent i 2010, mot 40 prosent i Norge. Les mer

Videreføring av norsk innskuddsgarantinivå støttes av Europaparlamentet

Under forrige ukes plenumsmøte for Europaparlamentet (EP) ble debatten om den nye innskuddsordningen tatt opp og resultatet ser ut til å være i norsk favør. Med 506 mot 44 stemmer ble det bestemt, etter første behandlingsrunde i EP, at det skal gjøres et unntak som fortsatt vil sikre det norske garantinivået. Les mer

EUs borgere er positive til at EU styrker tilsynet med finanssektorene

Europakommisjonen presenterte 12. januar en Eurobarometerundersøkelse som viser at EUs borgere støtter tøffe tiltak for å komme gjennom finanskrisen. 75 prosent av de spurte er positive til at EU styrker tilsynet med finanssektorene, mens 77 prosent tror bedre koordinering av den økonomiske politikken og skattepolitikken medlemslandene imellom vil være effektive virkemidler for å få bukt med krisen. Les mer