Ny EU-rapport om sosial beskyttelse og inkludering

Den nye EU-rapporten “Joint Report on Social Protection and Social Inclusion”, som skal legges frem for EUs sysselsetting- og sosialministre den 8. og 9. mars, fokuserer på hvordan en kan bruke kort- og mellomsiktige politiske virkemidler til å sikre en langvarig helbredelse av økonomien, samt å hjelpe å rette opp strukturelle utfordringer.

Les pressemeldingen på EU-kommisjonens hjemmeside.

Informasjonsmøte om EØS-midlene

Torsdag 28. februar deltok Vest Norges Brusselkontor på seminaret «EØS-midlene og partnerskapsmuligheter for norske aktører», arrangert i samarbeid med EFTAs sekretariat i Brussel, Financial Mechanim Office (FMO).

EØS-midlene er Norges økonomiske bidrag til 15 av EUs minst velstående medlemsland. Midlenes formål er å utjevne sosiale og økonomiske ujevnheter i Europa og styrke samarbeid og kontakt mellom giverlandene (Island, Liechtenstein, Norge) og mottakerlandene. 15 mottakerland mottar tilsammen 14 milliarder kroner som fordeles over en 5-års periode (2009-2014). Midlene deles ut gjennom prosjekter mellom giverland og mottakerland.

Foto: Magnus Utseth Christoffersen, Den norske EU-delegasjonen

Les mer

EUs varepakke innlemmet i EØS

Da EØS-komiteen møttes 13.7.2012 ble varepakken, som er et regelverk for handel med varer i det indre markedet, innlemmet i EØS-avtalen. Varepakken ble vedtatt av Europaparlamentet og Europarådet i 2008, og trådte i kraft i to trinn i 2009 og 2010. Hensikten med regelverket er å bedre flyten av varer i det indre markedet og forbedre produktsikkerheten for forbrukerne.  For at varepakken skal tre i kraft i Norge kreves samtykke fra Stortinget og fra det islandske parlamentet.

Les mer

eurostat

Norge kommer godt ut i EUROSTATs arbeidskraftsundersøkelse

Undersøkelsen som ble utført av EUs statiske byrå EUROSTAT presenterer viktige tall fra det europeiske arbeidsmarkedet i 2012, blant annet at Norge er landet i Europa med lavest arbeidsledighet.

Les mer

Får støtte til kultursamarbeid gjennom EØS-midlene

Flere aktører fra Norge har fått støtte fra polsk-norsk kulturprogram gjennom EØS-midlene. Dette gjelder blant annet Arkitekthøgskolen i Bergen og 36 andre aktører fra det norske kulturfeltet. Det er i alt 20 prosjekter mellom norske og polske aktører som har fått støtte på til sammen 32 millioner kroner. Programmene er til for å få et sterkere samarbeid mellom Norge og Polen, i tillegg få større bredde i kunst og kultur, og skape en kulturell dialog.

Foto: Morguefile

Les mer

Nytt forbrukardirektiv i EU

Etter ein prosess som har vart i to og eit halvt år kom representantar frå EU-institusjonane til einigheit om eit nytt forbrukardirektiv 6. juni 2011. Direktivet vil gje forbrukarar over heile Europa like rettar til informasjon før dei handlar og rett til å angre kjøpet i fjorten dagar for sal utanfor butikk. Direktivet er tenkt å erstatte direktiva om fjernsal, sal utanfor fast utsalsstad, forbrukarkjøp og om urimelege avtalevilkår. Forhandlingane må stadfestast i formelle vedtak i Europaparlamentet og Det Europeiske Råd.

Les mer

Toppdomenenavnet ”.eu” kan gi økt synlighet til små- og mellomstore bedrifter

7. april 2011 var det femårsjubileum for toppdomenenavnet ”.eu”, som er åpent for innbyggere, organisasjoner og firmaer i EU. Det er i dag 3,5 millioner domenenavn registrert med ”.eu”-adresser, noe som gjør det til det 9. største området på verdensbasis.

Les mer

ESA mener norsk vannscooterforbud er i strid med EØS-avtalen

EFTAs overvåkningsorgan ESA hevder Norges nåværende forbud mot bruk av vannscootere, som trådte i kraft 6. juli i år, er i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av varer. Det går frem av en pressemelding publisert onsdag 3. oktober.

Les mer

Ønsker å styrke regelverk for personvern

Europakommisjonen vil styrke reglene for kontroll med egne personopplysninger, adgang til opplysningene og hvordan de kan endres og slettes.

Les mer