Europakommisjonen vil styrke innsatsen mot barnefattigdom og sosial utestengelse

EU-kommisjonen lanserte nylig sin første, omfattende strategi for barns rettigheter.  Samtidig ble det lagt fram et forslag til en rådsanbefaling om opprettelsen av en europeisk barnegaranti, der målet er å sikre like muligheter for alle barn. FNs barnekonvensjon ligger til grunn for begge initiativene, og over 10 000 barn har bidratt med innspill. Strategien er også tilgjengelig i en barnevennlig versjon. 

Før Covid-19 var 22.2 prosent av alle barn i EU i faresonen for fattigdom eller sosial utestengelse, og det er ventet at antallet har økt som følge av pandemien. I tillegg har hvert tredje barn i EU opplevd en form for forskjellsbehandling som følge av etnisitet, sosial status, kjønn eller seksuell legning. Kommisjonen ønsker derfor å styrke innsatsen mot barnefattigdom og sosial utestengelse med sin nye strategi og forslag til en europeisk barnegaranti. I samarbeid med organisasjoner som arbeider for barns rettigheter, har Kommisjonen samlet inn innspill fra mer enn 10 000 barn.

Begge initiativene er knyttet til arbeidet med den den europeiske søylen for sosiale rettigheter, og særlig prinsipp 11 om barneomsorg og støtteordninger. I mars la Kommisjonen frem en handlingsplan som viser hvordan prinsippene i «the European Pillar of Social Rights» skal gjennomføres. Ett av målene er å redusere antallet mennesker som risikerer fattigdom på grunn av sosial ekskludering med 15 millioner innen 2030, hvorav minst fem millioner skal være barn. Sosialpolitikk er også et høyt prioritert område for det portugisiske formannskapet i Rådet dette halvåret.

Strategien for barns rettigheter består av seks tematiske områder, som vil ligge til grunn for EUs politikk på barneområdet i årene fremover:

1. Barn som drivkraft for demokratisk utvikling

Kommisjonen foreslår en rekke tiltak, fra utarbeidelse av barnevennlige lovtekster til barns deltakelse i den europeiske klimapakten og EUs grønne giv. For eksempel skal barn kunne delta aktivt ved å bli ambassadører i klimapakten. Medlemslandene bør også legge til rette for at barn får delta i demokratiske prosesser.

2. Barns rett til å realisere sitt fulle potensiale, uavhengig av sosial bakgrunn

Kommisjonen vil etablere en europeisk barnegaranti for å bekjempe barnefattigdom og sosial ekskludering. Blant tiltakene som blir foreslått er økt fokus på psykisk helse hos barn, sunn og bærekraftig skolemat og økt innsats for å fremme inkluderende kvalitetsutdanning i Europa.

3. Barns rett til et liv uten vold

Kommisjonen vil foreslå lovgivning for å bekjempe kjønnsbasert vold og vold i hjemmet, samt komme med anbefalinger som skal forhindre skadelige skikker mot kvinner og jenter. Det skal også være flere informasjons- og holdningskampanjer i skolene.

4. Barns rett til en barnevennlig rettspleie

Barn som er offer eller vitne i en rettssak, eller som er mistenkt eller tiltalt for å ha begått en forbrytelse, skal ha rett på barnevennlig rettspleie. For eksempel vil Kommisjonen bidra med spesialisert opplæring for jurister, og samarbeide med Europarådet for å implementere retningslinjene for barnevennlig rettspleie fra 2010.

5. Barns rett til å ferdes trygt på internett, og til å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering

Kommisjonen vil oppdatere den europeiske strategien for et bedre internett for barn. Medlemslandene blir oppfordret til å snarlig implementere bestemmelsene om beskyttelse av barn i det reviderte audiovisuelle medietjenestedirektivet, som også er en del av EØS-avtalen. I tillegg skal de sikre lik tilgang på digitale tjenester og styrke barns grunnleggende digitale ferdigheter. Kommisjonen oppfordrer også IT-selskaper til å øke sin innsats mot skadelig innhold på nettet og å fjerne ulovlig innhold

6. Barns rettigheter globalt

Barns rettigheter er universelle. EU vil styrke sitt engasjement for å fremme og håndheve disse rettighetene globalt, blant annet ved å sette av 10% av bistandsbudsjettet til utdanning i kriserammede områder. Innen 2022 vil Kommisjonen også utarbeide en handlingsplan for ungdommer for å fremme deres samfunnsdeltakelse globalt, samt bidra til økt beskytte av barns rettigheter ved å styrke kapasiteten til EUs delegasjoner i utlandet.

Medlemslandene må utforme handlingsplaner som viser hvordan de vil gjennomføre tiltakene i strategien nasjonalt. Kommisjonen vil foreta en årlig vurdering av framdriften, og resultatene vil bli lagt frem på det årlige EU-forumet for barns rettigheter. Strategien for barns rettigheter skal evalueres innen utgangen av 2024, og også her vil barn bli invitert inn i arbeidet.

En europeisk barnegaranti

Da Ursula von der Leyen la fram sitt politiske program for perioden 2019-2024, var en europeisk barnegaranti en av prioriteringene. «European Child Garentee» skal bidra til å bekjempe barnefattigdom og sikre at alle barn har tilgang til grunnleggende tjenester. I henhold til den europeiske barnegarantien, oppfordres medlemslandene til å sikre effektiv og gratis tilgang til følgende tjenester:

  • Førskoleaktiviteter og barnepass
  • Utdanning og skolebaserte tiltak – for eksempel nødvendig utstyr for fjernundervisning og skoleturer
  • Minst ett næringsrikt skolemåltid hver dag
  • Helse- og omsorgstjenester – for eksempel ved å legge til rette for medisinske undersøkelser og helsescreening

Kommisjonen ønsker også at vanskeligstilte barn skal ha få tilbud om næringsrike måltider utenom skolen, og at alle familier skal ha rett til adekvat bolig. Dersom barnegarantien blir vedtatt, må medlemsstatene innen et halvt år legge fram nasjonale handlingsplaner for hvordan barnegarantien skal implementeres. Også her vil Kommisjonen overvåke fremdriften, og om nødvendig komme med landsspesifikke anbefalinger. Medlemslandene blir bedt om å vurdere om spesielle tiltak bør innføres for spesielt sårbare grupper, som barn i usikre boligsituasjoner, barn med funksjonsnedsettelse, barn med minoritetsbakgrunn, barn under alternativ omsorg og barn i utrygge familiesituasjoner.

Les strategien for barns rettigheter. Den barnevennlige versjonen finner du her.
Forslag til en europeisk barnegaranti
Her finner du Kommisjonens pressemelding om initiativene.  

Bilde © European Commission 2021
Video © European Commission 2021