cosme button

Norge blir fullverdig medlem av COSME 2014-2020

cosme buttonCOSME 2014-2020 er EUs rammeprogram for økt konkurranseevne og innovasjon.  Programmet lanseres i januar 2014, og det er nå blitt klart at Norge skal delta som fullverdig medlem i programmet. Norge er også fullverdig medlem av EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, som skal fungere godt med COSME.

EU er en av Norges viktigste handelspartnere og deltakelse i COSME gir Norge muligheten til å påvirke EUs næringspolitikk. COSME 2014-2020 viderefører deler av EUs rammeprogram for konkuranseevne og Innovasjon (CIP) 2007-2013 og har et planlagt budsjett på ca. 2 milliarder euro.
Formålet med programmet er å styrke Europas 23 millioner små- og mellomstore bedrifter, støtte entreprenørskap og sørge for europeisk vekst. Det er Europakommisjonen som er ansvarlig for COSME og i juni 2013 publiserte kommisjonen et forslag til arbeidsprogram som fastsetter 32 ulike tiltak med et samlet budsjett på ca. 230 millioner euro. Arbeidsprogrammet er ikke endelig vedtatt, men det gir en god pekepinn på programmets prioriteringer.

Grovt sett kan man dele tiltakene inn i fire kategorier. Den første kategorien omhandler å forbedre rammebetingelser for bedrifter, styrke konkurranse- og overlevelsesevnen til europeiske bedrifter, samt å øke internasjonaliseringen i Europa. Den andre kategorien omhandler entreprenørskap og kommisjonen ønsker å fremme entreprenørskap og støtte nye grupper entreprenører. Den tredje kategorien omfatter finansiering, som er den største utfordringen små- og mellomstore bedrifter møter, særlig i et kriserammet Europa med en usikker økonomisk fremtid. Den fjerde og siste kategorien omhandler forbedring av markedstilgang, både på europeisk og globalt nivå. Rådgivningsnettverket for næringslivet, Enterprise Europe Network (EEN) videreføres og skal yte tjenester som bidrar til deltakelse i COSME og Horisont 2020. I Norge er EEN representert ved Innovasjon Norge, IRIS, og NOFIMA, med rådgivere over hele landet.