Miljørapport advarer mot landskapsfragmentering og tilbakegang av dyrepopulasjoner i Europa

I en ny rapport utarbeidet av det Europeiske Miljøbyrået (EEA) og det Sveitsiske Føderale Miljøkontoret (FOEN) slås det fast at flere europeiske dyrearter er i tilbakegang eller står i fare for å forsvinne helt på grunn av utbygging av infrastruktur i flere land. Nye veier, motorveier og jernbaner samt voksende byer og et intensivt landbruk fører til at naturområder som er vitale for mange arter kommer under press, og stykkes opp i stadig mindre deler. Dette får konsekvenser for mange dyrearter, blant annet i form av endret vandringsmønster og vanskeligheter med å finne seg en make, i tillegg til at nye veier fører til at flere dyr blir overkjørt og forårsaker trafikkulykker.

Direktøren ved EEA, professor Jaqueline McGlade, uttaler at: ”(…)man for første gang har utarbeidet en rapport som dokumenterer landskapsfragmentering over hele kontinentet, samt de mest fremtredende årsakene til at denne prosessen skjer. Varierende faktorer er dominerende i forskjellige deler av Europa, men det helhetlige bildet er dystert.”

Situasjonen er mest alvorlig i Benelux-landene, Tyskland, Frankrike, England i Storbritannia og Malta, hvorav de fleste av disse har høy eller svært høy befolkningstetthet. Kystsonene i sydeuropeiske land som Hellas, Spania og Portugal har også gjennomgått store utbygninger rundt populære feriedestinasjoner, noe som påvirker det lokale økosystemet. Polen bygger for tiden et enormt motorveinettverk, blant annet i forbindelse med vertskapet for neste års fotball-EM sammen med Ukraina, noe som ifølge rapporten etter all sannsynlighet vil ha innvirkninger på det biologiske mangfoldet i områder hvor utbyggingen foregår.

Tilbakegangen til den nå sterkt utrydningstruede brunharen i Sveits er blant eksemplene som trekkes frem i rapporten for å illustrere alvoret.  Reduksjon av naturlig habitat og intensivt landbruk trekkes frem som hovedårsakene. Veier blokkerer harens fluktmuligheter for å unngå dårlig vær, og mange blir overkjørt av biler. Rapporten påpeker at mange dyrearter reagerer langsomt på forandringer i deres naturlige habitat, slik at tilbakegang i bestander i dag kan skyldes inngrep i naturen som skjedde for flere år siden. Det fryktes derfor ytterligere reduksjon i mange dyrepopulasjoner ettersom utbygging fortsetter i stor skala i flere europeiske stater. For den sveitsiske brunharens del fryktes det at det allerede er for sent å redde den.

Rapporten er imidlertid ikke helt uten lyspunkter. Graden av fragmentering varierer mye mellom flere europeiske land. I Skandinavia er fragmenteringsgraden svært lav, grunnet lav befolkningstetthet, avsidesliggende områder samt den nordiske geografien. Dette er også tilfelle i Skottland. Romania er et annet land hvor rapporten beskriver situasjonen som positiv. Landet har 13 nasjonalparker og over 500 vernede områder, hovedsakelig i Karpatene, og huser henholdsvis 60, 40 og 35 % av Europas bjørne-, ulve- og gaupebestand.
Den helhetlige situasjonen for Europas biologiske mangfold karakteriseres imidlertid av rapporten som kritisk, og den etterlyser flere tiltak for å minske, og om mulig reversere effekten av menneskelige inngrep. Blant disse er nedlegging eller innsnevring av gamle veinett hvor trafikkmengden er liten og fallende, oppgradere gamle veier heller enn å bygge nye, legge jernbane og veinett i nærheten av hverandre samt bygge tuneller, passasjer og korridorer som kan benyttes av diverse dyrearter slik at de unngår å krysse vei eller jernbanelinjer direkte. Sistnevnte forslag har ifølge rapporten gitt resultater i Nederland, hvor grevlingbestanden etter flere år i resesjon nå er svakt økende etter at man begynte å bygge ”grevlingrør” i nærheten av veinett og bebygde områder i 1984.

Rapporten kan leses i sin helhet her