Haram vidaregåande på utplassering ved Vest-Norges Brusselkontor

Fire elevar frå Haram Vidaregåande skule fekk moglegheita til å vere utplassert på Vest-Norges Brusselkontor i tre dagar. 

Elevane foran Europakommisjonen. Foto:VNB

Les mer

Henta inspirasjon i Brussel

 

Elisabeth Veivåg Helseth er rådgjevar på klima og miljø i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Foto VNB

Eg har hatt to spennande veker på Vest Norges Brusselkontor. Det er interessant å komme så nært innpå EU- systemet, og læra meir om korleis ting fungerer her. EU spelar ei viktig rolle i mykje av den internasjonale klima- og miljøpolitikken, og på fleire områder har dei vert ei drivkraft i dei internasjonale klimaforhandlingane. EU har satt seg mål opp mot 2020, og jobbar no med nye mål for 2030 og 2050. Eg var interessert i å finna ut meir om kva EU faktisk gjer for å følgja opp desse måla, og om korleis dei vil jobba vidare med klima og miljø.

Les mer

Arbeidet med tidlig varsling fortsetter

UDs gruppe for tidlig varsling har hatt sitt første møte i 2014. Vest-Norges Brusselkontor deltok også i dette møtet. Denne gruppen består av arbeidslivets parter og de norske regionkontorene i Brussel. Høstens møter ble brukt til å etablere hva som er viktige EU-saker i norsk sammenheng i 2014. Man er nå kommet over i en mer proaktiv fase, der fokusområdene skal snevres inn. Det handler også om å planlegge godt hvordan man skal jobbe med disse sakene for å kunne tjene Norges interesser best mulig. I dette møtet diskuterte man også hvordan de sakene som er viktige for gruppen, men som ikke er høyt på regjeringens agenda best kan ivaretas.

Les mer

Nye medlemmer fra 1. januar 2010

Vest-Norges Brusselkontor ønsker kraftselskapet BKK og kommunene Haram (Møre og Romsdal) og Jølster (Sogn og Fjordane) hjertelig velkommen som nye medlemmer.

Les mer

VNB har flyttet

Vest-Norges Brusselkontor flyttet første uke i januar tilbake til sine gamle lokaler i Rue Archimède 17. Bygget, som kalles ”Norway House”, huser en rekke norske aktører, og også det regionale innslaget forsterkes med Sørlandets Europakontor som nye leietakere. Den offisielle åpningen finner sted 22. januar med Kronprins Håkon Magnus og utenriksminister Jonas Gahr Støre til stede. I anledning nyåpningen arrangerer VNB et seminar 4. februar sammen med noen av de andre aktørene som flytter inn i bygget. Sørlandets Europakontor, Energibedriftenes Landsforbund, Orkla og Statkraft samarbeider med VNB om seminaret ”Renewable energy – why and how?” som skal markere vårt arbeid på dette området. Programmet finner du i dette nyhetsbrevet i seksjonen Møter og Seminarer. Seminaret skal markedsføre oss i Brusselmiljøet, men også deltakere fra Norge er hjertelig velkommen.

Ønsker du å hospitere hos Vest-Norges Brusselkontor høsten 2013?

Er du interessert i å lære mer om hvordan beslutninger som tas i Brussel påvirker kommuner og fylker på Vestlandet, lære mer om den europeiske dimensjonen ved fagfeltet du jobber med til daglig, eller utvide ditt europeiske nettverk med tanke på fremtidig prosjektsamarbeid?

Les mer

Gruppen foran parlamentet.jpg

Fikk innblikk i internasjonale saker med et lokalt perspektiv

Byrådet og kommunaldirektørene i Bergen gjennomførte 25. og 26. juni et seminar i Brussel utarbeidet for dem av Vest-Norges Brusselkontor. Målet med studieopplegget var å få oppdatert informasjon på spesifikke tema som står sentralt i kommunens arbeid.

Les mer

Kristine mindre.jpg

Høstens studentpraktikant på plass i Brussel

Studentpraktikant Kristine Flaatten. Foto: VNB. 

Kristine Flaatten studerer til vanlig samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og fullførte bachelorgraden i juni 2013. Kristine hadde sin første arbeidsdag på Vest-Norges Brusselkontor denne uken, og sier hun er heldig som får tilbringe første semester av masteren som studentpraktikant i Brussel.

Les mer

Konferanse i Bergen 28. oktober: «Europe in my region»

Som en del av den årlige regionmønstringen ”Open Days” arrangerer Vest-Norges Brusselkontor, sammen med Hordaland Fylkeskommune, 28. oktober konferansen ”Europe in my region” i Bergen. For dere som ikke har anledning til å delta på ”Open Days-konferansen” i Brussel 4. – 7. oktober er dette en fin anledning til lære mer om europeisk samarbeid, og om hvordan man lokalt kan nytte mulighetene EU åpner for.

Les mer

Blogg fra VNBs hospitant, Oddvar Flæte – Fylkesmann i Sogn og Fjordane

Ved sidan av finanskrisa, så er det klima og energi som står øvst på dagsorden i EU. Særleg er det fokus på energi som kan vinnast att. EU har heilt klåre ambisjonar: Unionen skal vere leiande i verda og meinar å ha både dei menneskelege, tekniske og finansielle ressursane til å ta denne leiarrolla. EU arbeider med fleire pakkar. Eit aktivt fransk leiarskap har jobba på høgtrykk med å få til kompromiss. Samstundes er det store forventningar til den nye amerikanske presidenten.

Sjølv om det gjerne er reduksjonsmåla som får fokus, er tilpassingsdelen også sentral. For endringane i klimaet er påviselege. EU meinar at dei mest utsette områda i Europa er kring Middelhavet (tørke og varme) og lengst nord. Temperaturauken vil bli høgare i Arktis enn nokon annan stad, medan det i Skandinavia vil bli mildare og meir nedbør. 

For slik er det: Naturen endrar seg når det blir varmare, gir nye artar, ny vekst og endra føresetnader for oss alle..

Finnane la fram ein strategi for klimatilpassing i mars 2007 medan svenskane var på bana i oktober same året. I Noreg varslar regjeringa at dei ville starte opp arbeidet i vinter.

Det er harde tautrekkingar om kor store utsleppsreduksjonane skal vere i kvart medlemsland. Det er uansett eit faktum at vi har passert ein terskel der endringane er godt synlege. Bjerknessenteret har nett levert ein rapport som syner at berre stiginga av havet vil medføre store konsekvensar for oss. Strandtomtar får ein redusert verdi når vatnet skvalpar over. Ekstremvêr er visst noko vi må venje oss til.

I spådommar som blir trekt fram, blir det likevel peika på at endringane vil slå ulikt ut i ulike regionar. Og i Noreg ser det ut for at vi alle får det mildare og sommaren kan jamvel verte tørrare. Det betyr også lengre vekstsesong, meir vasskraft, nye treartar og nye insekt. Og ein turisme i endring.

EU la i 2007 fram sitt diskusjonsdokument som dei kallar ”Adapting to Climate Change in Europe”.  Dei hadde det på høyring same året og det blir forventa at dei dreg konklusjonar i 2009.

I Noreg er vi i startgropa.