Flere av EUs medlemsland overstiger utslippsgrensene for forurensende stoffer

Det europeiske miljøbyrået (EEA) presenterte 22.februar tall som viser at 12 av EUs medlemsland overstiger utslippsgrensene for 2010 i EUs takdirektiv for forurensende stoffer. Tall for Norge ble også lagt fram.

EUs takdirektiv omfatter utslippsgrenser satt for svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOx), flyktige organiske forbindelser (NMVOC) og ammoniakk (NH3).  NOx er det stoffet flest land ikke greier å overholde grensene for, Norge inkludert. Veitransport blir omtalt som en av de viktigste faktorene bak disse utslippene og utgjør omtrent 40 % av de totale NOx-utslippene i EU.

Formålet med EUs takdirektiv for forurensende stoffer er å unngå utslipp som bidrar til at kritiske belastningsgrenser for økosystemer og helse, ved å redusere grenseoverskridende luftforurensning.

Se den fulle oversikten her.

Les om EUs takdirektiv hos Europalov.