Åpning av markedet for kollektivtransport

Dette EU-direktivet, som har vært en del av EU-lovgivningen siden desember 2007, er implementert i norsk rett blant annet gjennom forskrift om endring i forskrift lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet.

Endringene medfører åpning av markedet for internasjonal personbefordring med jernbane i EØS fra 1. januar 2010. Jernbaneforetak som skal utføre internasjonal passasjertransport må ha lisens fra det land selskapet er etablert i og ha sikkerhetssertifikat fra de landene der transporten utføres.

Les mer om dette direktivet og endringene det medfører på Europalov.no.