Strategi for klima- og miljøpåvirkning overfor EU

Gjennom EØS-avtalen er Norge tett knyttet opp mot EU når det gjelder klima- og miljøpolitikk. Klima- og miljødepartementet har publisert en strategi for sitt påvirkningsarbeid overfor EU i 2014. Regjeringen legger i sin plattform opp til en mer proaktiv politikk for å ivareta norske interesser i EU/EØS-arbeidet, og det er med bakgrunn i denne at strategien har blitt utarbeidet. Målet for strategien er å kunne ”medvirke i utformingen av EUs miljøpolitikk på et tidlig stadium”, og samtidig ”bidra til en ambisiøs miljøpolitikk i Europa”.

 I strategien blir følgende saker prioritert i 2014:

–          De internasjonale klimaforhandlingene – samarbeid med EU

–          EUs energi- og klimarammeverk fram mot 2030

–          Utfordringer med lave priser i EUs kvotesystem

–          Gjennomgang og revisjon av EUs avfallspolitikk

–          Bedre vurdering av verdiene samfunnet får fra naturen

Flere av disse saksområdene spenner over flere sektorer og departementer, og gjør koordineringsarbeidet for å komme med innspill i noen tilfeller utfordrende. Men dette viser også viktigheten av å ha klare prioritering for påvirkningsarbeidet. I strategien kan du lese mer utfyllende om de enkelte prioriteringene og om den norske holdningen og oppfølgingen innenfor hver av disse. Strategien finner du her.