Resultatet frå høyringa om samhøyrepolitikken

Kvart tredje år gjev Europakommisjonen ut ein samhøyrerapport som seier noko om framdrifta mot økonomisk, sosial og territorielt samhøyr og korleis politikken som vert ført har bidrege til å nå dette målet. I etterkant av at den femte rapporten kom ut har Kommisjonen hatt ute ei høyring om konklusjonane i rapporten.

I konsultasjonen vart det stilt ei rekkje spørsmål, og Kommisjonen har samanfatta dei 444 svara som kom inn. Du kan sjå samandrag av dette og lese heile rapporten her