«Much more than a single market” – The Letta Report

Enrico Letta, tidligere statsminister i Italia, ble utnevnt av Europakommisjonen og Rådet til å lede en høynivågruppe for å vurdere og gi anbefalinger om fremtiden for EUs indre marked. Letta-rapporten presenterer en omfattende plan for å styrke EUs posisjon i en stadig skiftende global dagsorden: “Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens”.

Det indre markedet er en hjørnestein i Den europeiske union, og har som mål å sikre fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer innad EU- og EØS-land. Utfordringer som klimaendringer, digitalisering, energikrise og geopolitiske skifte har ført til behov for en gjennomgang og mulig reform av det indre markedet. Det er ventet at rapporten kommer til å påvirke EUs politiske retning etter valget i juni da den inneholder flere målrettede anbefalinger for å transformere Europas energisektor.

Energiinfrastruktur og forsyningssikkerhet

Energimarkedet og infrastruktur er en sentral del av rapporten, der Letta erklærer at «the Single Energy Market can well be Europe´s best asset to ensure its success in a novel global order». Rapporten presenterer videre spesifikke anbefalinger som, dersom de iverksettes, kan drastisk endre deler av Europas energisektor. Blant hovedpunktene er behovet for økt samarbeid i EU-landene når det gjelder fornybar energi, med forslag om felles auksjoner på tvers av landegrensene for å oppnå effektivitet og reduserte kostnader. Videre understreker rapporten viktigheten av en omfattende utvidelse og forsterkning av Europas energinett, med forslag til styrket koordinering og finansiering på europeisk nivå. Forsyningssikkerheten er en stor bekymring, med behov for systematiske vurderinger av gasstilførselen. Disse tiltakene er spesielt viktige i lys av behovet for å akselerere overgangen til en mer bærekraftig og konkurransedyktig økonomi. Når det gjelder grønn teknologi og kritiske råvarer, understreker rapporten behovet for forsiktighet med tanke på cybersikkerhet, spesielt grunnet økende konkurranse fra Kina.

Introduserer en femte frihet

Da den globale situasjonen har endret seg siden konseptet og rammen for det indre markedet ble introdusert, fremhever rapporten behovet for å utvikle markedet. Letta foreslår en femte frihet for å styrke forskning, innovasjon og utdanning i det indre markedet. Dette for å fremme et økosystem der kunnskapsspredning er en driver for både økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Videre blir det påpekt at det at å beholde talenter i EU er av avgjørende betydning.

Rapporten kommer på et tidspunkt der EU står overfor både betydelige utfordringer og muligheter innenfor energisektoren, og anbefalingene vil gi grunnlag for diskusjon blant EU-lederne og interessenter i tiden fremover. Lettas rapport skal være en veileder for EU-lederne i en tid med økende usikkerhet og kompleksitet. Den gir videre en klar retning for å forme Europas strategiske agenda, spesielt innenfor energisektoren, og kan bidra til å styrke EUs konkurransedyktighet i årene som kommer.

Les rapporten i sin helhet her.