Horisont Europa – Strategiplan for 2025-2027

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, har lansert sin strategiske plan for de siste tre årene av programperioden: 2025-2027. Planen adresserer noen av de mest presserende globale utfordringene vi står overfor.

I en tid preget av klimaendringer, tap av biologisk mangfold, et digitalt skifte og en aldrende befolkning er det avgjørende å investere ressurser på en målrettet og strategiske måte. Den strategiske planen for 2025-2027 sikter på å gjøre nettopp dette og har fastsatt tre overordnede strategiske orienteringer, som er i tråd med de viktigste politiske prioriteringene fra EU:

  • Grønn omstilling: å møte utfordringene knyttet til klimaendringer og tap av biologisk mangfold gjennom bærekraftige, innovative og miljøvennlige løsninger.
  • Digital omstilling: imøtekomme den digitale transformasjonen for å styrke Europas konkurransekraft og innovasjonsevne.
  • Et mer motstands- og konkurransedyktig, samt inkluderende og demokratisk Europa: å bygge et Europa som er rustet til å møte fremtidens utfordringer, samtidig som det fremmer inkludering og demokratiske verdier.

De tre overordnede orienteringene retter søkelyset mot å løse dagens samfunnsmessige problemer, men legger også grunnlaget for et mer bærekraftig og innovativt Europa på lang sikt. Åpen strategisk autonomi, sikring av Europas ledende rolle i utvikling av samt bruk av kritiske teknologier er et overordnet prinsipp som gjelder for alle de tre strategiske retningene.

I tillegg til å fastsette de strategiske orienteringene, introduserer Horisont Europa også nye initiativer og partnerskap, samt etableringen av en ny «European Bauhaus»-fasilitet. Disse tiltakene er designet med mål om å styrke Europas posisjon som et ledende innovasjonssenter på verdensbasis.

 Bak den strategiske planen for 2025-2027 ligger det et omfattende analysearbeid og samarbeid mellom deltakerlandene, Europaparlamentet samt en rekke interessenter og innbyggere for å forme veien fremover. Planen representerer på mange måter en visjon for Europas rolle i en stadig mer kompleks og utfordrende global verden.   

De strategiske orienteringene fastsetter de politiske prioriteringene for Horisont Europa-programmet samt forventede virkninger. Planen for 2025-2027 danner i tillegg grunnlaget for arbeidsprogrammene som dekker Pilar II av programmet (Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv) og temaer for kommende utlysninger. Det er et viktig mål å sikre sammenheng mellom arbeidsprogrammene, EU-initiativer, nasjonale prioriteringer og kontinuitet i finansieringstiltak utover (bi)-årlige perioder. Den nåværende strategiske planen dekker for øvrig perioden 2021-2024.

The second Horizon Europe strategic plan, 2025-2027