Forslag til EUs klima- og energirammeverk fram mot 2030

Europakommisjonen la 22. januar fram sitt forslag til ny klima- og energipolitikk i EU for 2020-2030. Kommisjonen la fram en grønnbok for den framtidige politikken i mars i fjor, som har vært ute på høring, og det er denne som nå danner grunnlaget for forslaget som ble lagt fram i forrige uke. Norge kom også med innspill til denne før jul.

Hovedelementene i kommisjonens forslag:

  • Et bindende mål for klimagassutslipp på 40 prosent reduksjon, sammenlignet med 1990-nivå. Dette er en fordobling av det nåværende målet for 2020.
  • Et mål for fornybar energi på 27 prosent som ikke er forpliktende for nasjonalstatene, men for EU som helhet.
  • Kommisjonen sier i forslaget at energieffektivisering står sentralt for å nå målene i EUs energipolitikk, men at energieffektiviseringens rolle i det endelige rammeverket fortsatt ikke er bestemt.  De vil vente på gjennomgangen av energieffektiviseringdirektivet, som etter planen skal konkluderes i løpet av året. Endringer i rammeverket vil eventuelt bli gjort i etterkant.
  • Det foreslås en reform av EUs kvotehandelssystem (ETS). Kvotemarkedet skal strammes inn med en nedtrapping i antall årlige kvoter fra 1,74 prosent, til 2,2 prosent fra 2021. Systemet vil være et viktig virkemiddel for å nå målet om 40 prosent utslippskutt.
  • Et nytt styringssystem basert på nasjonale planer for konkurransedyktig, sikker og bærekraftig energi. Det skal bidra til større sikkerhet for investorer, mer åpenhet, og skal styrke samordning, EU-koordinering og overvåkning.

Det endelige rammeverket for EUs klima- og energipolitikk fram mot 2030 vil sannsynligvis ikke være klart før i 2015, men vil være på plass før de kommende klimaforhandlingene som vil finne sted i Paris i desember 2015. Man håper at en enighet mellom EUs medlemsland om et 40 prosent kutt vil kunne sende et viktig signal til forhandlingspartnerne på FNs klimatoppmøte.  Men dette er først avhengig av enighet innad i EU. Neste skritt i behandlingen av rammeverket er avstemning i Europaparlamentet i februar, og det skal diskuteres av EUs toppledere på deres neste møte 20.-21. mars. Det kreves et enstemmig vedtak blant alle EUs medlemsland før det nye rammeverket kan implementeres.

Forslaget fra Europakommisjonen kan du lese her. Hos Den norske EU-delegasjonen kan du også lese en rapport om forslaget.