EUs nye sol-satsing

Solenergi har fått betydelig innpass i Europakommisjonens nye energiplan, REPowerEU. Energiplanen legger frem hvordan EU skal bli uavhengig av russisk olje og gass, og samtidig oppnå en grønn omstilling. En rekke nye initiativ og strategier for solenergi skal nå bane vei for EUs energipolitiske overgang.

Kommisjonen har lenge tatt til orde for å oppskalere solenergi i Europa. På samme tid var det noe uventet at solenergi skulle få en så sentral rolle i den nye energiplanen. En omfattende solstrategi (EU Solar Strategy) og et tilhørende initiativ for solcelleanlegg på tak, setter solenergi i spissen av EUs grønne omstilling.

Solstrategi

Strategien legger rammeverket for fremtidens solenergi, og setter helt konkrete energimål frem mot 2030. Produksjon av solenergi skal nå 320 GW (AC) innen 2025 og 600 GW (AC) innen 2030. Det er en 40 prosent økning fra den forrige målsetningen på 420 GW (AC) innen 2030. For at ambisjonen skal bli en realitet er det nødvendig med store investeringer i solcelleanlegg over hele Europa.

Solceller på tak

Ett av virkemidlene Kommisjonen tar i bruk er et lovforslag om å gjøre det obligatorisk å installere solcelleanlegg på nye tak, «European Solar Rooftops Initiative». Ifølge Kommisjonen vil solcelleanlegg på tak kunne generere 25 prosent av EUs totale energikonsum.

  • Innen 2026 vil kravet gjelde for alle nye offentlige og kommersielle bygninger med grunnflateareal på over 250m2.
  • Innen 2027 vil kravet gjelde for alle eksisterende offentlige og kommersielle bygninger.
  • Innen 2029 må også alle nye bolighus inkludere solcellepanel på taket.
Mindre byråkrati

Kommisjonen iverksetter også tiltak får å effektivisere og korte ned på konsesjonsprosedyrer. Lang behandlingstid for byggetillatelser er identifisert som en av flaskehalsene i europeisk solcelle-satsning. Kommisjonen har derfor presentert en anbefaling om å akselerere konsesjonsprosesser, samt et lovendringsforslag som gjør at fornybardirektivet anerkjenner fornybar energi som en «overordnet offentlig interesse». Medlemsstatene oppfordres også til å etablere såkalte «Go-to areas»; geografiske områder med særlig gode forutsetninger for utbygging av fornybar energi. Disse områdene vil tillate at konsesjonsprosessen er langt kortere enn normalt.

Kompetanseheving

Et annet element i solstrategien er kompetanse. Målsetninger og lovforslag har liten effekt om arbeidsstokken ikke har tilstrekkelig kompetanse. Kommisjonen foreslår derfor et såkalt «EU Solar Skills Partnership». Partnerskapet samler aktører innen solenergi og utdanning og opplæring, for å utstyre arbeidere med kompetanse innen produksjon, installering og drift av solcelleanlegg. Opplæringen skal inkludere alle parter i verdikjeden, alt fra næringslivet, utdanninginstitusjoner og regionale myndigheter. Partnerskapet er en del av EUs overordnede program for kompetanse «Pact for Skills».

Nytt IPCEI på solenergi

To dager etter lanseringen av solstrategien ble det også kunngjort et nytt «Important Project of Common European Interest (IPCEI)». IPCEI er innovative prosjekt som skal fremme investeringer i europeisk industri og på sikt styrke europeisk konkurranseevne. Solcelleindustrien får nå for første gang innpass i slike prosjekt under det nye IPCEI PV. Målet er å styre og integrere verdikjeden til solceller. Det innebærer ny satsing på solcelleproduksjonsteknologi og en oppskalering av europeisk produksjonskapasitet. Solenergiklyngen har skrevet mer om IPCEI PV, og oppfordrer norske myndigheter til å ta del i initiativet.