Europakommisjonens arbeidsprogram for 2024

Arbeidsprogrammet for 2024 har fått tittelen «Delivering today and preparing for tomorrow». Det består av totalt 15 initiativer innenfor de seks hovedprioriteringene i det politiske programmet for 2019-2024. Initiativene henger i stor grad sammen med innholdet i Ursula von der Leyens «State of the Union»-tale i september.

Mens arbeidsprogrammene for 2022 og 2023 hadde henholdsvis 42 og 43 initiativer, er arbeidsplanen for 2024 betydelig slanket. Von der Leyen begrunner dette med at Europakommisjonen i sin inneværende periode har levert på over 90% av de politiske retningslinjene som ble lansert i 2019. I tillegg er det valg i Europaparlamentet i mai, som også betyr et nytt Kollegium i Kommisjonen neste høst. De 15 initiativene i arbeidsplanen fokuserer derfor på å levere på de resterende politiske retningslinjene. Nedenfor følger noen av de mest sentrale satsingene:

EUs grønne giv (European Green Deal)

 • Vindkraftpakke: Kommisjonen ønsker å akselerere utbyggingen av vindkraft både til havs og på land for å nå fornybarmålet som ble satt tidligere i år. Innen 2030 skal minst 42,5% av energimiksen i EU komme fra fornybare kilder. Målet er å øke installert vindkraftkapasitet fra 204 GW i 2022 til hele 500 GW innen 2030. Vi har skrevet en egen fyldig sak om vindkraftpakken som du kan lese her.
 • Klimamål for 2040: EU har i dag et overordnet mål om minst 55% utslippskutt innen 2030 (sammenliknet med 1990-nvå) og klimanøytralitet i 2050. For å sikre at man er på rett kurs i perioden 2030-2050, blir det nå foreslått at det skal fastsettes et eget klimamål midtveis.
 • Industriell karbonhåndtering: Et initiativ om bærekraftig karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS) i EU. Det skal blant annet vurdere hvilken rolle disse teknologiene kan spille for avkarboniseringen av EUs økonomi innen henholdsvis 2030, 2040 og 2050, samt hvilke tiltak som er nødvendige for å etablere infrastrukturer for transport og lagring av CO2 i hele EU. Etter planen skal initiativet bli lansert i fjerde kvartal 2023.

Et Europa rustet for den digitale tidsalder

 • Kunstig intelligens: Initiativ for å tilgjengeliggjøre europeiske superdatamaskiner for etiske og ansvarlige oppstartsbedrifter innen KI. Dette skal fremme europeisk innovasjon og konkurranseevne.
 • Bedre regulering, reduksjon av byrder og mindre byråkrati: Kommisjonen vil redusere de administrative byrdene for næringslivet med 25 prosent for å fremme konkurransekraft. Dette var også et sentralt tema under årstalen til Ursula von der Leyen.

En økonomi som fungerer for borgerne

 • Bioteknologi og bioproduksjon: Et kommende initiativ skal bidra til å utnytte fordelene ved bioteknologi og bioproduksjon. Sektorene blir sett på som sentral for å fremme konkurranseevne og modernisering av industrien i EU grunnet et stort vekstpotensial.

Et sterkere Europa i verden

 • Et styrket partnerskap med Afrika: I andre kvartal 2024 planlegger Kommisjonen å lansere et «Joint Communication on a strengthened partnership with Africa».
 • Europeisk forsvar: En strategi for forsvarsindustri er på trappene for å fremme europeisk forsvarsteknologi og stryke medlemslandenes forsvarskapasitet. Samtidig understreker arbeidsplanen samarbeidet med NATO gjennom «Joint Declaration on EU-NATO Cooperation».

Verne om den europeiske levemåten

 • En felleseuropeisk grad: Når det gjelder høyere utdanning, vil det bli lansert en plan for en felleseuropeisk grad. Dette er et ledd i arbeidet med å skape et europeisk utdanningsområde.
 • Bekjempe menneskesmugling: Kommisjonen ønsker å oppdatere det juridiske rammeverket og styrke samarbeidet med aktuelle land for å bekjempe menneskesmugling av migranter. Det blir særlig viktig å få fullført den nye migrasjon- og asylpakten (New Pact on Migration and Asylum), som vil gi en strengere og mer standardisert flyktning- og migrasjonspolitikk. EUs justis- og innenriksministre kom til enighet om asylpakten 4. oktober, og nå gjenstår forhandlinger med Europaparlamentet. Målet er å ferdigstille migrasjon- og asylpakten innen februar, i god tid før Parlamentsvalget i mai.

Et styrket europeisk demokrati

 • EU-utvidelse: I arbeidsprogrammet står det at Unionen må forberede seg på en utvidelse for å fremme langsiktig fred og stabilitet i Europa. I dette arbeidet vil det bli viktig å se på hvordan en eventuell utvidelse vil påvirke de ulike politikkområdene og hvordan de ulike institusjonene ville fungert. Det er derfor planlagt en «Communication on pre-enlargement reforms and policy reviews» i andre kvartal 2024.

For mer detaljert informasjon, kan du lese arbeidsprogrammet i sin helhet: Commission work programme 2024 – Delivering today and preparing for tomorrow

Nedenfor følger også annet relevant lesestoff:

Reducing burdens and rationalising reporting requirements

Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030

SME Relief Package