EU med felles stemme – strategi for EUs eksterne energipolitikk

Europakommisjonen la 7. september 2011 fram et forslag til en strategi som tar for seg EUs energiforsyning og Unionens forhold til tredjeland innenfor energifeltet.

”Ettersom dagens globale energimarkeder er i stadig forandring, og for å sikre stabile energiforsyninger til Europa, blir det stadig viktigere at EU har felles koordinering på dette området på hjemmebane og samtidig opprettholder en sterk og selvsikker posisjon i møte med tredjeland”. Slik lyder innledningen av Kommisjonens pressemelding «speaking with one voice – the key to sucuring our energy interests abroad”. Energikommissær Günther Oettinger fremhever at EUs energipolitikk har forbedret seg betydelig de siste årene, og at dette kan videreføres ved at Unionen oppretter partnerskap med sentrale energieksportører i tredjeland, samt at EU koordinerer utenrikspolitikken slik at Unionen som helhet har en felles posisjon utad. EU ønsker også å opprette en felles informasjonsutveksling mellom medlemsstatene vedrørende eksisterende og fremtidige energiavtaler med tredjeland, slik at EU-statenes forhandlingsposisjon styrkes.

EUs avhengighet av energiimport er økende. I dag importeres 80 prosent av oljen og 60 prosent av gassen som forbrukes innad i Unionen, og Kommisjonens kommunikasjonsrapport om temaet anslår at energibehovet kan stige med hele 40 prosent innen 2030 grunnet befolkningsøkning og høyere levestandard. Ifølge Europe’s Energy Portal importerte EU i 2008 53,8 prosent av sitt samlede energiforbruk, med store forskjeller mellom medlemslandene: Kypros, Malta og Irland importerer mellom 90 og 100 prosent av sitt energikonsum, mens Polen importerer under 20 prosent, og Danmark er netto energieksportør.

Kommisjonen ser det som ønskelig at man forhandler frem flere avtaler på EU-nivå, og i første omgang er det en gassforsyningsavtale gjennom det Kaspiske hav med Aserbajdsjan og Turkmenistan som trekkes frem. I en pressemelding fra Kommisjonen 12. september fremgår det at Unionen nå har startet forhandlinger med disse to landene om prosjektet. Partnerskap med nordafrikanske land innen fornybar energi er et annet tema som står høyt på agendaen.  I tillegg etterlyser Kommisjonen et felles internasjonalt bindende lovverk for utnytting av atomenergi, samt å bedre tilgangen til fornybar energi for utviklingsland.

24 prosent av naturgassen som EU importerer kommer fra Norge, som er verdens nest største gasseksportør.