Ny UD-rapport om fylkeskommunenes europeiske arbeid

EØS-senteret i Utenriksdepartementet har på oppdrag fra tidligere statsråd Elisabeth Aspaker utredet fylkeskommunenes europeiske arbeid. Dette har resultert i rapporten «Fylkeskommunenes europeiske arbeid: Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene».

Rapporten tar for seg fylkeskommunenes europeiske satsninger og arbeid i sin helhet og i de enkelte fylkeskommunene. Dette inkluderer en omtale av hvilke europeiske programmer som benyttes, og her er Erasmus+, Horisont 2020 og Interreg de mest sentrale i rapporten. På et generelt plan beskrives det europeiske engasjementet som aktivt og omfattende, men det anbefales et tettere samarbeid fylkeskommunene imellom for å effektivisere det internasjonale arbeidet.

De norske regionkontorene får god omtale i rapporten. Kontorene regnes som viktige bindeledd mellom fylkeskommunene og aktører i Europa, og de bidrar til å styrke regionenes tilstedeværelse i Brussel. Dette har gitt gode resultater, og har blant annet bidratt til kompetansebygging, deltagelse i EU-programmer og nettverksdannelser, ifølge rapporten. Det anbefales at regionskontorene i Brussel i enda større grad benyttes som medspillere i regionsutviklingen. Vest-Norges Brusselkontor beskrives som en viktig støttespiller for sine medlemsfylker, og det pekes blant annet på den viktige rollen kontoret spilte i etableringen av energi-prosjektet BEAST, der Møre og Romsdal var initiativtaker.

– For å løse flere av våre felles europeiske utfordringer er vi helt avhengige av at kommuner og fylkeskommuner er aktive pådrivere. Det er i lokalsamfunnene omstillingene må skje. Jeg håper rapporten vil være et nyttig innspill for bedre å utnytte de muligheter som ligger i EUs programmer og europeisk samarbeid, og ser fram til tett dialog med fylkeskommunene om dette, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

I rapporten presenteres en rekke eksempler på vellykkede europeiske satsninger i regi av fylkeskommunene. Dette er eksempler på godt fungerende samarbeid mellom sektorer og over landegrenser. Viktige kjennetegn på vellykkede prosjekter er solid forankring i ledelsen, målrettet og konkret arbeid, deltakelse i europeiske paraplyorganisasjoner og at fylket har et nettverk for å drøfte aktuelle initiativ.

Som det fremgår av tittelen på rapporten pekes det ikke bare på det store omfanget i dagens europeiske arbeid. Det pekes også fremover på viktigheten av de nye regionene på dette området. Regionene vil få en tydeligere samfunnsutviklerrolle. Viktige oppgaver vil være å tilrettelegge for regionalt samspill og å delta i europeiske regionale nettverk. Det legges også vekt på viktigheten av å iverksette innovasjonsprosesser, blant annet gjennom å mobilisere virksomheter til å delta i prosjektsamarbeid og til å konkurrere om prosjektmidler i EU-programmer.

Les Regjeringens omtale av rapporten og planer for oppfølging her.
Rapporten i sin helhet kan leses her.