immigration

Sysselsetting utgjør hovedmotivasjonen for EU-immigranter

I et brev fra justis- og innenriksministere i henholdsvis Nederland, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og det irske formannskapet sommeren 2013, uttrykte ministrene uro angående fri bevegelse av personer i EU, i forhold til utnyttelse av nasjonale velferdsordninger.

Basert på dette brevet igangsatte Europakommisjonen en omfattende spørreundersøkelse i 19 europeiske land, med det formål å avdekke hovedmotivasjonen bak EU immigrasjon.  Undersøkelsen ble utført basert på analyser av eksisterende data og innhenting av informasjon fra medlemslandene.  7. og 8. oktober ble hovedfunnene i undersøkelsen presentert. I følge kommissær for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap, Viviane Reding, viste rapporten at motivasjonen for mobilitet innad i EU-landene var hovedsakelig knyttet til arbeid, og undersøkelsen viste ikke tegn til større problemer med den såkalte velferdsturismen. Hun understreket samtidig at fri bevegelse er en kjernerettighet som bidrar til vekst i hele EU området og rettighetene til å motta trygde- eller sosialytelser er regulerte og basert på strenge kriterier.

14. oktober presenterte kommisjonen en annen studie som fokuserte på virkningene fri personbevegelse har for medlemslandenes velferds- og helsesystemer. Studien avdekker at andelen ikke-aktive EU immigranter er liten. De utgjør en liten andel av mottakerne av kontantytelser og helsetjenester, og budsjettvirkningene for de nasjonale velferdssystemene er lave. Sysselsetting utgjør hovedmotivasjonen for immigrasjon og man har sett økt yrkesaktivitet blant denne gruppen de siste 7 årene.

Her kan du lese mer om studien.

Foto: morgueFile