Kommisjonen lanserer strategisk fremsynsrapport

Europakommisjonen har presentert sin strategiske fremsynsrapport for 2023, som fokuserer på bærekraft og menneskelig velferd. Rapporten peker på de største utfordringene EU står overfor for å nå sine klimamål, og foreslår ti tiltak som kan bidra til en vellykket grønn omstilling.

EU har forpliktet seg til ambisiøse klimamål, med minimum 55% utslippskutt innen 2030 og klimanøytralitet i 2050 som overordnede mål. Å lykkes med disse ambisjonene blir sett på som avgjørende for å styrke EUs strategiske autonomi og langsiktige konkurranseevne.

Må overvinne sosiale og økonomiske utfordringer

I overgangen til et bærekraftig samfunn står EU overfor en rekke utfordringer, deriblant:

 • Geopolitiske endringer: Dette påvirker internasjonalt samarbeid om klimautfordringer og energiomstilling.
 • Den lineære økonomiske modellen: Rapporten mener det er behov for en ny økonomisk modell som fokuserer på mennesker og natur, og der økonomisk vekst er frakoblet ressursbruk. Rundt 75% av virksomhetene i eurosonen er i dag svært avhengige av naturressurser.
 • Kompetansemangel: Det er et økende behov for arbeidstakere med riktig kompetanse. Det blir anslått at hele 85% av bedriftene i EU mangler riktig kompetanse for å lykkes med den grønne og digitale omstillingen.
 • Manglende investeringer: Den grønne omstillingen vil kreve betydelige investeringer, og det er viktig å sikre tilstrekkelig finansiering fra både offentlig og privat sektor for å lykkes.

For å overkomme disse utfordringene og nå klimamålene frem mot 2050, foreslår Kommisjonen ti innsatsområder:

 1. Utvikle en ny europeisk «sosialpakt» (European social contract) som fornyer velferdspolitikken og fokuserer på sosiale tjenester av høy kvalitet.
 2. Styrke det indre markedet for å fremme en robust nullutslippsøkonomi, med fokus på åpen strategisk autonomi og økonomisk sikkerhet.
 3. Fremme EUs globale rolle for å styrke samarbeidet med viktige partnere.
 4. Styre produksjon og forbruk i en bærekraftig retning gjennom lovgivning
 5. Bygge et “Europe of investments” for å katalysere kapital til den grønne omstillingen.
 6. Sørge for at de de offentlige budsjettene er i tråd med bærekraft gjennom et effektivt skatteregelverk
 7. Dreie økonomiske indikatorer mot bærekraft, blant annet ved å justere BNP for ulike faktorer
 8. Øke deltagelsen i arbeidsmarkedet og satse på fremtidig kompetansebehov
 9. Sikre at rettferdighet mellom ulike generasjoner er en sentral del av politikkutformingen. Dette vil kunne øke den offentlige støtten til grønn omstilling.
 10. Styrke EUs verktøykasse for beredskap og kriserespons.

EU-kommissær og videpresident, Maroš Šefcovic, lanserer rapporten. © European Union 2023

Europakommisjonens fremsynsrapport ble presentert for medlemslandene 10. juli. Det er ventet at rapporten vil legge grunnlag for statsledernes diskusjon på det uformelle møtet i Det europeiske råd i Granada i oktober. Mens de formelle rådsmøtene finner sted i Brussel og Luxembourg, blir de uformelle rådsmøtene arrangert i det landet som innehar det roterende formannskapet i Rådet. Spania tok over formannskapet 1. juli og skal lede arbeidet til medlemslandene ut 2023. Du kan lese mer om det spanske formannskapet i vår artikkel.

Mer informasjon:

Strategic Foresight Report 23 – ‘Sustainability and wellbeing at the heart of Europe’s Open Strategic Autonomy’

2023 Strategic Foresight Report webpage