Informasjon om kulturprogrammet Creative Europe

Vest-Norges Brusselkontor deltok 30. januar på Europakommisjonens informasjonsdag for EUs nye kulturprogram Creative Europe. Vladimir Sucha, direktør for kultur og media i Europakommisjonenes generaldirektorat for kultur og utdanning presenterte mulighetene det nye programmet tilbyr europeiske kulturaktører og den kreative industrinæringen.

Creative Europe
Creative Europe er det nye programforsalget fra Europakommisjonen for kultur- og den kreative sektoren i perioden 2014-2020 som ble lagt frem i desember 2011.  Hovedtrekkene til det nye programmet er at de kulturelle og kreative næringen skal bedre få utnytte de mulighetene som ligger i globaliseringen og den digitale omstillingen.  Institusjoner, organisasjoner og personer som arbeider med film, tv, kultur, musikk kunst kulturarv og andre kreative yrker vil kunne få støtte fra det nye programmet.

Det er foreslått at det nye programmet vil slå sammen dagens kulturprogram, MEDIA programmet og MEDIA Mundus. Forslaget til budsjett er på 1,8 milliarder Euro og er en økning på 37 prosent i sammenlignet med den inneværende programperiode.  Det er foreslått at 900 millioner Euro skal gå til film og audiovisuell sektor, 500 millioner Euro til kultur og 60 millioner Euro til kulturpolitisk samarbeid i Europa. Programforslaget foreslår også å bruke 210 millioner Euro til et nytt finansieringsverktøy som skal gi småbedrifter i disse bransjene mulighet til å få gode banklån. Instrumenter fra det eksisterende programmet som har fungert vil fortsette, men vil bli forenklet.

Konkret vil dette blant annet bidra til at 300.000 kunstnere og kulturarbeidere vil kunne få støtte til å nå ut til nye målgrupper over landegrensene, over 2500 kinoer vil ha muligheten til å sikre at minst 50 prosent av filmene de viser er europeiske og over 5500 bøker og andre litterære verk vil kunne bli oversatt til andre språk.

Europakommisjonen anerkjenner at kultur er en viktig drivkraft for økonomisk vekst og sysselsetting og ønsker ved å øke budsjettet for kulturelle og kreative næringer gi inspirasjon til de andre sektorene. Sucha fremhever at det vil bare bli gitt støtte til prosjekter hvor den europeiske merverdien er inkludert og til prosjekter hvor støtte fra programmet vil ha et maksimalt utbytte for den europeiske befolkningen.

Den overordnede ideen med Creative Europe er å forenkle søknadsprosessen for brukerne. Prosjektforslagene i de kommende utlysningsrundene må være mer konkrete og direkte rettet mot hovedprioriteringer, og søknaden må ha et rettslig grunnlag. Den europeiske merverdien vil være essensiell i søknadene.

Fra kulturorganisasjonenes side ble det hevdet at programforslaget i seg selv er veldig bra, men det er ennå litt uklart hva som står mellom linjene. Tradisjonelle kulturbegreper som er viktige og har blitt mye brukt tidligere er blitt utelatt i det nye forslaget.  Representanter fra Europakommisjonen forklarte at disse begrepene vil bli tatt med som en del av prosessen, men at man prøver å tenke litt ”ut av boksen” på hvordan man kan styrke kultursektoren, mens man samtidig støtter opp om den mangfoldigheten europeisk kultur har å tilby. Den viktige rollen og kunnskapen til de etablerte nasjonale og europeiske nettverkene i søknadsprosessen ble også nevnt.

Veien videre 
Programforslaget vil nå bli diskutert i Europaparlamentet og av medlemslandene i Rådet. Et endelig vedtak om programinnholdet og budsjettet vil først være klart i begynnelsen av 2013. Creative Europe programmet vil så bli lagt frem for EFTA/EØS landene med tanke på å inkludere programmet i EØS- avtalen. Deretter er det regjeringen som må ta stillingen til om Norge skal delta i programmet.

Mer informasjon, inkludert presentasjoner, og siste nytt om Creative Europe finner du her.

Nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram i Norge er Velaug Bollingmo i Norsk kulturråd.