Horizon 2020 – nytt rammeprogram for forskning og innovasjon

Europakommisjonen la nylig frem sitt forslag om det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon som har fått navnet Horizon 2020.

Horizon 2020 vil avløse det sjuende rammeprogrammet (FP7), og gjelder for perioden 2014-2020. Det nye rammeprogrammet kan sees på som en del av Europakommisjonens strategi for å sikre kunnskapsutviking, vekst og velferd i Europa. Formålet med det nye programmet er å styrke forskningen, stimulere til innovativ tenkning og gjøre søknadsprosessen mer effektiv.

All finansiering til forskning og innovasjon samlet under ett 
Europakommisjonen foreslår å øke budsjettet fra 50 til 80 milliarder euro, noe som indikerer hvor viktig forskning og innovasjon er for europeisk fremtid. Forslaget går videre ut på å bringe forsking og innovasjon inn i et integrert finansieringsprogram. Forslaget baserer seg også på mer åpenhet og fleksibilitet. Det er også uthevet at det vil bli lettere enn tidligere å få støtte til prosjekter.

Horizon 2020 vil basere seg på FP7 og vil hovedsakelig bli delt opp i tre delprogrammer:

Fremragende vitenskap: herunder vil det europeiske forskningsråd (ERC), mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologi og infrastruktur ligge. Formålet er å styrke og sikre at EUs posisjon som verdenslenden innen vitenskap.

Industrielt lederskap: Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB). Dette skal gjøre Europa til et mer attraktivt sted for investeringer innen forskning og innovasjon.

Samfunnsfaglig forskning: her er det foreslått seks sentrale fokusområder:

1. Helse, demografi og velvære
2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
3. Sikker, ren og effektiv energi
4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
5. Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer
6. Inkluderende, innovative og sikrere samfunn

Horizon 2020-forslaget, må først bli vedtatt av Europaparlamentet og det europeiske råd før programmet trår i kraft, som ikke er forventet før i løpet av 2013. Når forslaget fra Europakommisjonen er endelig vedtatt i EU, vil regjeringen legge frem sin henstilling om norsk deltagelse i Horizon 2020 for Stortinget.

Norge har også bidratt til innspill i utformingen av forslaget hvor særlig maritim forskning har blitt styrket etter blant annet norske innspill gjennom programinitiativet JPI Oceans som Norge er medlem i.

Horizon 2020 vil være et viktig instrument for å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom EUs medlemsland og assosierte land som Norge også utenfor rammeprogrammet. Dette er en videreføring av en forsterket innsats for å utvikle et europeisk forskningsområde i Europa,” har forskningsråd, Erik Yssen, ved EU-delegasjonen uttalt.

Les mer om Horizon 2020 på EU-delegasjonen og her.