Forslag til europeisk Hydrogenbank

Under sin årstale i september 2022 annonserte Ursula von der Leyen at hun ville opprette en europeisk hydrogenbank, og nå ligger et forslag fra Europakommisjonen på bordet. Forslaget kom i forbindelse med forordningen for nullutslippsteknologi (Net-Zero Industri Act) og forordningen for kritiske råmaterialer (Critical Raw Materials Act).

Drivkraft for vekst i hydrogenmarkedet

Den europeiske Hydrogenbanken er foreslått som et tiltak som skal løse utfordringer knyttet til finansiering av et hydrogenmarked. Europakommisjonen har identifisert fire hovedutfordringer:

 • oppskalering av produksjonskapasiteten av elektrolysører
 • oppskalering av evnen til å produsere hydrogen
 • skape etterspørsel etter fornybart hydrogen
 • utvikle infrastruktur for hydrogen

På grunnlag av disse utfordringene er det tenkt at Hydrogenbanken være et verktøy for å koble hydrogentilbydere med en voksende etterspørsel i Europa. På den måten skal det bli lettere for private aktører å investere i verdikjeder for hydrogen. Videre er det satt flere mål for hva Hydrogenbanken skal oppnå:

 • Støtte produksjonen av fornybart hydrogen i EU
 • Støtte hydrogenimport fra internasjonale produsenter
 • Jevne ut/senke kostnadsforskjellen mellom fornybart hydrogen og ikke-fornybare kilder til energi
Fire pilarer

For å oppnå målene som er satt for den europeiske Hydrogenbanken, har Europakommisjonen foreslått fire oppgaver som banken skal ha:

 • Skape et marked for hydrogen innad i EU gjennom auksjonsmekanismen som er under planlegging i EU sitt kvotesystem (ETS)
 • Støtte internasjonal hydrogenproduksjon
 • Koordinasjon og åpenhet
 • Bruke eksisterendefinansieringsinstrumenter, både europeiske og internasjonale

Auksjonsmekanismen som er under planlegging, skal være en måte å fordele statsstøtte for medlemsstatene gjennom EU sitt innovasjonsfond. Norske hydrogenprosjekter kan også kvalifisere for å delta i auksjonene, fordi Norge kan søke om midler hos Innovasjonsfondet gjennom EØS-avtalen. I første runde skal 800 millioner euro auksjoneres som støtte til produksjonen av fornybart hydrogen. Ved å sette en fastsatt sum per produserte kilo fornybart hydrogen, skal hydrogen bli et reelt alternativ for forbrukere. Støttesummen vil gjelde for maksimalt 10 år med produksjon.

Ulike oppfatninger av forslaget

Alle er ikke like overbevist om at den Europeiske Hydrogenbanken er et utelukkende positivt tiltak. Tenkesmien Sandbag peker på at det er en stor fare for at man får en kumulering av støtteordninger til fornybart hydrogen. Dermed kan Hydrogenbanken bidra til å gi fornybart hydrogen et konkurransefortrinn overfor andre fornybare energikilder. Videre argumenterer Sandbag for at en så stor satsning vil kreve betydelige ressurser, og at det tar fokuset bort fra mer sirkulære løsninger.

Forslaget får derimot støtte fra interesseorganisasjonen Hydrogen Europe som peker på at at en kumulasjon av støtteordninger burde være tillatt i en oppstartsfase. De argumenterer for at de prosjektene som per dags dato ligger på bordet, allerede vil ha endrede finansieringsbehov. Derfor bør det være mulig for dem å motta støtte gjennom Hydrogenbanken, selv om de allerede mottar annen støtte.

Ettersom forslaget skal behandles i Europaparlamentet og Europarådet før et endelig vedtak er på plass, kan det fortsatt komme endringer.