nature

EUs nye politiske pakke for ren luft

EU estimerer at over 400 000 innbyggere i unionen døde for tidlig som følge av luftforurensing. Det er barn, eldre og personer med astma og lignende sykdommer som tar størst skade av denne forurensingen. De helsemessige skadene alene som følge av forurensingen estimerer EU til å ligge mellom 330-940 milliarder euro. De økonomiske tapene kommer blant annet fra tapte arbeidstimer som følge av sykemeldinger og kortere levetid samt økte medisinske kostnader. Luftforurensing er et internasjonalt problem da klima ikke er avgrenset til hvert enkelt land og krever derfor internasjonal lovgivning. Tidligere EU-lovgivning har ført til en kraftig reduksjon av enkelte miljøfarlige stoffer slik som svoveldioksid, bly og karbonmonoksid, men for høye nivåer av for eksempel svevestøv og ozon er et stort problem for levestandarden og miljøet.

EU-standarder og mål blir ikke opprettholdt av mange byer og regioner, og EU har derfor sendt ut pressemelding om at den eksisterende lovgivningen som finnes på luftforurensing skal oppdateres. Denne nye oppdateringen skal ytterliggere redusere klimautslipp fra industrien, trafikk, energianlegg og jordbruk for å bedre folkehelsen og være mer vennlig mot miljøet. De samfunnsmessige kostnadene for å redusere forurensingen er estimert til rundt 3,4 milliarder euro pr år i 2030, og fordelene er estimert til å være 40 milliarder euro i samme år, fordelene er altså 12 ganger høyere enn kostnadene.

De nye komponentene i pakken består av:

–          Et nytt ”Ren luft i Europa ” program.

–          Et revidert ”Nasjonalt utslippstak-direktiv”.

–          Et forslag til nytt ”Direktiv for å redusere forurensing fra mellomstore forbrenningsanlegg”.

Den nye pakken er et resultat av en vurdering av lovgivningen som har pågått siden 2011. Lovgivningen har også betydning for Norge gjennom EØS avtalen.

Du kan lese mer om hva som inngår i de forskjellige komponentene i pakken i notatet som er sendt ut av Kommisjonen her. Du kan lese EU delegasjonens dekning av nyheten her

 Foto: morgueFile