Lanserte fond for regionalt samarbeid

EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein lanserte onsdag 24. januar, et nytt EØS-fond for regionalt samarbeid. For å få tildelt midler fra det nye fondet, må det blant annet være minst tre land som søker om støtte, og norske aktører oppmuntres til å delta.

EØS-midlene er skreddersydd til nasjonale initiativ og bilateralt samarbeid, mens det nye regionale fondet har som formål å styrke regionale grenseoverskridende og transnasjonale samarbeid. Det regionale fondet hører inn under EØS-midlene og utgjør totalt 34,5 millioner euro, der 15 millioner euro eller om lag 146 millioner kroner utlyses i denne regionale ordningen. Fondet skal stimulere til mer og tettere regionalt samarbeid ved å finansiere ulike prosjekter innenfor ulike tema.

Prosjekter som passer under en av disse fem satsingsområdene vil bli prioritert:

  • Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
  • Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse
  • Miljø, energi, klimaforandringer og lavkarbonøkonomi
  • Kultur, sivilt samfunn, god styring og fundamentale rettigheter og frihet
  • Justis og sikkerhet

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen var på plass og uttalte at de har sterk tro på de positive effektene av regionalt samarbeid generelt sett, og at de har et spesielt håp for det nye fondet, da det også åpner for naboland utenfor EØS.

 

Ta en titt på videoen til EEA Grants for mer informasjon.

Fund for Regional Cooperation

Samarbeid på tvers av landegrensene søkes!Det nye Fondet for regionalt samarbeid ble lansert i dag. I første omgang ligger rundt 146 millioner kroner i potten. Minst tre land må søke sammen, og norske fageksperter kan inviteres til å delta. Fondet hører inn under EØS-midlene for perioden 2014-2021.Mer info: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_midler/id2587669/

Posted by EØS-midlene on 24. januar 2018