Modernisering av koordineringen av europeiske trygdesystemer

Den 1. juni trådte EUs nye forordning om koordinering av trygdesystemene i kraft i Norge. Forordningen som har vært gjeldene i EU-landene siden 1. mai 2010 skal gjøre trygderegelverket enklere og mer brukervennlig, samt modernisere og forbedre koordineringen av de nasjonale trygdesystemene i Europa.  Les mer

Regjeringen vil legge til rette for bedre dialog mellom forvaltningsnivåene i EØS-arbeidet

Regjeringens melding til Stortinget (Meld.St.5 (2012-2013), «EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU», ble lagt fram av 12. oktober og tar for seg sentrale prioriteringer og virkemidler i norsk europapolitikk. Meldingen er en oppfølging til Europautredningen som ble lagt fram i januar i år.

I en pressemelding uttaler utenriksminister Espen Barth Eide at «regjeringen er opptatt av at Norge skal bruke det handlingsrom som ligger i avtalen. Vi skal være tidlig ute, ha klare prioriteringer og drive aktiv påvirkning for å fremme norske interesser. Vi vil også aktivt bruke handlingsrom ved implementering av regelverk. Der regelverksutvklingen ikke er i samsvar med norske interesser, vil regjeringen bruke alle de mulighetene og det handlingsrom avtaleverket gir oss til å sikre norske interesser».

Les mer

Utenriksministerens redegjørelse om EU/EØS-saker

I sin redegjørelse for Stortinget om EU/EØS-saker den 8. mai 2012, trakk utenriksminister Jonas Gahr Støre først fram Europautredningen som ble publisert i januar i år. I følge Støre er rapporten et viktig dokument som ikke bare har gitt et betydningsfullt innspill til debatten i Norge, men som også har fått oppmerksomhet ut over Norges grenser. Den nylig avsluttede offentlige høringen av rapporten er nå viktig i det videre oppfølgingsarbeidet og for Regjeringens melding til Stortinget til høsten.  Les mer

Fordeling av EØS-midlene er fastlagt

Onsdag 28. mars 2012 ble den siste avtalen om fordeling av EØS-midlene underskrevet. Det betyr at målsettingen for EØS-midlene for perioden 2009 til 2014 er satt og at det som nå gjenstår er å ferdigstille programforslag. I alt vil det i den inneværende programperioden (2009-2014) utdeles omkring 14 milliarder kroner. Mange av mottakerlandene er allerede godt i gang med planleggingen.

Les mer

Søker norsk samarbeidspartner til opplæringsprosjekt innenfor miljøspørsmål

Det europeiske instituttet i Romania søker etter en norsk partner til et prosjekt med støtte fra EØS-midlene. Prosjektet går ut på å øke kapasiteten til rumenske offentlige organer når det gjelder å beskytte miljøet.

Les mer

Ny EU-rapport om sosial beskyttelse og inkludering

Den nye EU-rapporten “Joint Report on Social Protection and Social Inclusion”, som skal legges frem for EUs sysselsetting- og sosialministre den 8. og 9. mars, fokuserer på hvordan en kan bruke kort- og mellomsiktige politiske virkemidler til å sikre en langvarig helbredelse av økonomien, samt å hjelpe å rette opp strukturelle utfordringer.

Les pressemeldingen på EU-kommisjonens hjemmeside.

Informasjonsmøte om EØS-midlene

Torsdag 28. februar deltok Vest Norges Brusselkontor på seminaret «EØS-midlene og partnerskapsmuligheter for norske aktører», arrangert i samarbeid med EFTAs sekretariat i Brussel, Financial Mechanim Office (FMO).

EØS-midlene er Norges økonomiske bidrag til 15 av EUs minst velstående medlemsland. Midlenes formål er å utjevne sosiale og økonomiske ujevnheter i Europa og styrke samarbeid og kontakt mellom giverlandene (Island, Liechtenstein, Norge) og mottakerlandene. 15 mottakerland mottar tilsammen 14 milliarder kroner som fordeles over en 5-års periode (2009-2014). Midlene deles ut gjennom prosjekter mellom giverland og mottakerland.

Foto: Magnus Utseth Christoffersen, Den norske EU-delegasjonen

Les mer

EUs varepakke innlemmet i EØS

Da EØS-komiteen møttes 13.7.2012 ble varepakken, som er et regelverk for handel med varer i det indre markedet, innlemmet i EØS-avtalen. Varepakken ble vedtatt av Europaparlamentet og Europarådet i 2008, og trådte i kraft i to trinn i 2009 og 2010. Hensikten med regelverket er å bedre flyten av varer i det indre markedet og forbedre produktsikkerheten for forbrukerne.  For at varepakken skal tre i kraft i Norge kreves samtykke fra Stortinget og fra det islandske parlamentet.

Les mer

eurostat

Norge kommer godt ut i EUROSTATs arbeidskraftsundersøkelse

Undersøkelsen som ble utført av EUs statiske byrå EUROSTAT presenterer viktige tall fra det europeiske arbeidsmarkedet i 2012, blant annet at Norge er landet i Europa med lavest arbeidsledighet.

Les mer

Får støtte til kultursamarbeid gjennom EØS-midlene

Flere aktører fra Norge har fått støtte fra polsk-norsk kulturprogram gjennom EØS-midlene. Dette gjelder blant annet Arkitekthøgskolen i Bergen og 36 andre aktører fra det norske kulturfeltet. Det er i alt 20 prosjekter mellom norske og polske aktører som har fått støtte på til sammen 32 millioner kroner. Programmene er til for å få et sterkere samarbeid mellom Norge og Polen, i tillegg få større bredde i kunst og kultur, og skape en kulturell dialog.

Foto: Morguefile

Les mer