European Culture Forum 2013

Europeisk kulturforum i Brussel

4.-6. november gikk Europeisk kulturforum 2013 av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Forumet skapte en møteplass for kultur aktører, politiske beslutningstakere og kunstnere og hadde som formål å belyse og debattere aktuelle temaer innenfor kultursektoren.

Det tre dager lange arrangementet ble innledet av president i Europakommisjonen, Jose Manuel Barroso, som la vekt på den viktige rollen kultur spiller i det europeiske samarbeidet og at det er kultur som binder Europa sammen.  Barroso sa at kultur er et sentralt økonomisk verktøy og at sektoren er et viktig bidrag til Europas økonomi. Han understreket derimot at vi skal være forsiktige med å se kultur kun som et virkemiddel for å oppnå økonomisk vekst, men at det er et mål i seg selv. Videre oppfordret kommisjonspresidenten alle politiske styringsnivåer, inkludert regionale og lokale, om å utvikle integrerte strategier for å støtte de kreative og kulturelle sektorene og å ta i bruk det kommende kulturprogrammet. 

De følgende dagene bestod av parallelle foredragssesjoner fra representanter fra europeiske institusjoner, nasjonale organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner og kulturelle institusjoner.  I tillegg til å fokusere på kultur, omhandlet også noen av foredragene EUs kommende programperiode 2014-2020. Blant programmene som ble satt i fokus var Erasmus +, Horisont 2020, Creative Europe og COSME. Basert på foredragene kom det klart frem at det er knyttet stor spenning og optimisme til den nye programperioden, men at det er mange detaljer som enda ikke er på plass.

Anne Branch, seksjonsleder i EU kommisjonens generaldirektorat for utdanning og kultur, la vekt på at Erasmus + vil spille en avgjørende rolle i fremtiden til Europas unge. Per i dag er det 26 millioner arbeidsløse ungdom i Europa noe som utgjør 12 % av arbeidsstyrken. I et allerede kriserammet Europa utgjør dette et stort problem og flere omtaler dagens unge som den «tapte generasjon». Tross dette finnes det også lyspunkt. Per i dag finnes det 2 millioner ledige stillinger og 36 % av europeiske arbeidsgivere strever med å sysselsette nok folk.  Erasmus + skal bidra til å bedre situasjonen for ungdom. I den kommende programperioden skal programmet forenkles og det er ventet en budsjettøkning på 40 %.  Det innebærer at 14,7 milliarder euro skal distribueres over en 7-års periode, hvorav 80 % vil forvaltes av nasjonale kontorer, mens 20 % vil forvaltes av EACEA, EUs byrå for utdanning og kultur.

Flere videoer fra forumet er lagt ut på kulturforumets hjemmesider i etterkant, og du kan finne de her.