Erasmus+ evaluert av Europakommisjonen

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet ble fornyet i 2014 blant annet gjennom innlemmelsen av sju av EUs tidligere utdanningsprogram. I inneværende programperiode 2014–2020 har Erasmus+ et budsjett på 14,7 milliarder euro. Norge er et fullverdig «programland» i Erasmus+ gjennom EØS-avtalen.

Europakommisjonen har nå evaluert det første året av Erasmus+ og ga 26. januar ut tre rapporter som går inn på EU-programmet. Disse omhandler henholdsvis (1) implementeringen av Erasmus+ i programmets første år, (2) statistikk på student- og ansattmobilitet i det siste året av det foregående programmet for høyere utdanning, samt (3) en gjennomgang av programmet med regionalt fokus. I rapportene konkluderer Europakommisjonen at programmet har innfridd deres forventninger. Litt over to milliarder euro skal ha blitt fordelt i det første året av programperioden. Videre vises det til at Erasmus+ i større grad skal ha sikret at kvalifikasjoner oppnådd i utlandet blir godkjent av utsenderinstitusjoner.

Den internasjonale studentorganisasjonen Erasmus Student Network, sammen med European University Foundation, ga i oktober ut en rapport som i likhet med Europakommisjonen evaluerer det første året av Erasmus+. Her hevdes det at Erasmus+ har gjort store framskritt sammenliknet med programmets forløper. Av positive endringer nevnes inkluderingen av studiesteder utenfor Europa, innlemmelsen av nettbaserte språkkurs og generelt økt deltagelse i programmet. Likevel hevdes det at Erasmus+ kunne ha oppnådd mer i løpet av det første året, og rapporten trekker fram svakheter ved programmet, blant annet i systemet for overføringen av studiepoeng og i mekanismen for beregning av studiestipender.