Brexit – konsekvenser for Europas regioner

Den 29. mars mottok EU brevet fra Storbritannia som informerer om at landet har intensjon om å forlate unionen. Dette startet en toårig prosess med utmelding i henhold til artikkel 50. Selve forhandlingene er ventet å vare fra tidlig juni 2017 til oktober/november 2018. Fra EUs side må Rådet og Europaparlamentet, inkludert britiske europaparlamentarikere, komme til enighet om utmeldingsavtalen. Britene skal etter planen være utmeldt fra mars 2019.

Brexit ble diskutert under månedens plenumssesjon i Regionkomiteen. Hovedmeldingen fra Regionkomiteen er at Storbritannia ikke bør forlate EU med vilkår som er «bedre enn EU-medlemskap», samtidig som man beskytter rettighetene til innbyggerne som bor og arbeider i Europas regioner og byer.

I forbindelse med plenumssesjonen ble det vedtatt en resolusjon om hvilke konsekvenser Storbritannias intensjon om å forlate EU vil ha for lokale og regionale myndigheter, og som er overlevert alle parter i brexitforhandlingene. Budskapet fra Regionkomiteen er at det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia må baseres på en balanse av rettigheter og forpliktelser, like konkurransevilkår og ikke legge til rette for en avvikling av det indre markedet og fri bevegelse.

I resolusjonen fremheves det at regionale og lokale myndigheter kan bidra positivt inn i arbeidet med å sikre et produktivt og bærekraftig samarbeid mellom Storbritannia og EU framover. Det blir lagt vekt på å sikre godt regionalt samarbeid, og her nevnes det at blant annet Nordsjøområdet fortjener spesiell oppmerksomhet. Maritimt og fiskeri er blant de politikkområdene som ifølge resolusjonen vil bli mest påvirket av at Storbritannia forlater unionen. Det bør derfor vies spesiell oppmerksomhet til disse områdene for å dempe konsekvensene for de rammede regionene og de lokale myndighetene.

Regionkomiteen oppfordrer til at lokale britiske myndigheter skal kunne delta i de framtidige EU-programmene. Her bruker de Norge og Islands deltakelse i EU-programmene som eksempel. De nevner også spesifikt studenters muligheter til å delta i utvekslinger mellom universiteter i Storbritannia og EU, og oppfordrer til at denne ordningen bør beholdes.

Les mer i pressemeldingen fra Regionkomiteen og i resolusjonen.

CPMR kom også denne uken med en pressemelding der de oppfordrer EU og Storbritannia til å sørge for at det blir tatt hensyn til regionenes interesser i brexitforhandlingene, og de ønsker at regionene skal være representert i selve forhandlingene.

Tidslinje for brexitforhandlingene. Illustrasjon: Europakommisjonen.