Oppføringer av Martin Lund

European Maritime Day på Vestlandet?

Den 20. mai markeres European Maritime Day over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av åpne […]

Erasmus+ evaluert av Europakommisjonen

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet ble fornyet i 2014 blant annet gjennom innlemmelsen av sju av EUs tidligere utdanningsprogram. I inneværende programperiode 2014–2020 har Erasmus+ et budsjett på 14,7 milliarder euro. Norge er et fullverdig «programland» i Erasmus+ gjennom EØS-avtalen.

Reiseliv i fokus

Onsdag 16. desember ble den europeiske turismedagen arrangert i Brussel i regi av Europakommisjonen. Over 300 ulike aktører med tilknytning til turistnæringen deltok på konferansen som dreide seg om hvordan man på best mulig måte kan fremme Europa som et konkurransedyktig reisemål.

EUs kommende formannskap

Fra januar til juni i 2016 tar Nederland over formannskapet i Rådet for den europeiske union. Formannskapet i Rådet rullerer hver sjette måned mellom EUs 28 medlemsland og Nederland vil ta over etter Luxembourg, som har sittet siste halvår av 2015.

Ny rapport om kommuners deltakelse i EU-programmer

På oppdrag fra KS har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) utredet deltakelsen i og nytteverdien av EU-programmer for norske kommuner og fylkeskommuner. Utredningen har resultert i NIBR-rapporten EU-programmer: deltagelse og nytte for kommune­sektoren, som ble presentert den 10. november på et frokostmøte hos KS.

European Maritime Day 2016

Den 20. mai markeres «European Maritime Day» over hele Europa, en dag som har funnet sted årlig siden 2008 i regi av Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker. I 2016 er det havnebyen Turku i Finland som er vertskap for den årlige begivenheten, der en todagers­ konferanse vil bli avholdt 18.–19. mai, etterfulgt av […]

Aktuelle arrangement i desember

EU-støttet prosjekt arrangerer sluttkonferanse «InnoBuild» er et interregionalt prosjektsamarbeid mellom Lyngdal kommune i Norge og Falun kommune i Sverige, og har vært støttet av EU fra 2012 til 2015. Det treårige samarbeidet dreier seg om framtidens omsorgsboliger for eldre, og målet for prosjektet har vært å forbedre offentlige anskaffelser. Ved å dele spisskompetanse på velferdsteknologi […]