Oppføringer av Kari Anne Hamre

Nesten alle innbyggjarane i EU er miljømedvitne

  Dei siste undersøkingane Europakommisjonen har gjennomført syner at meir enn 90% av dei spurte er opptekne av miljøet, og det gjeld i alle medlemsstatane. Eit stort fleirtal er einige i at meir effektiv utnytting av naturressursane og betre vern av miljøet kan få i gang den økonomiske veksten i Europa. Resultata frå undersøkinga syner […]

Green Week 2011

Førre veke var det Green Week i Brussel og Europa. Hovudtemaet i år var energieffektivitet, og mottoet “Bruk mindre, lev betre”. Med 36 seminar på Europakommisjonen og mange andre tilleggsarrangement, var målet for konferansen å stimulere til debatt og utveksle gode eksempel rundt dette temaet. Dette var den ellevte utgåva av det største årlege arrangementet […]

Naturmangfald – Ny strategi for å bremse den negative utviklinga

Europakommisjonen la nyleg fram ein ny strategi for å verne og betre naturmangfaldet i Europa det neste tiåret. Strategien omfattar seks mål som er retta mot hovudårsakene til nedgangen i naturmangfald, og som skal redusere dei største belastingane på naturen og økosystemfunksjonane i EU ved å forankre mål for naturmangfald i dei viktigaste sektorpolitikkane. Ein […]

Nye reglar for tildeling av gratiskvotar

Europakommisjonen vedtok nyleg korleis tildeling av gratis utsleppskvotar til industrianlegg som er dekka av EU sitt kvotehandelsregime skal gå føre seg frå 2013. Sjølv om tildelinga hovudsakleg vil gå føre seg ved auksjon, kjem ein del gratiskvoter til å bli delt ut til industrien fram til 2020. Bakgrunnen for dette er ynskjet om å redusere […]

Bergen inspirerar i EU

Bergen sin energi- og klimastrategi fekk nyleg hederleg omtale i nyhendebrevet til Covenant of mayors. Covenant of Mayors er eit nettverk av lokale myndigheiter i Europa som jobbar mot å nå og overgå EU sitt mål om 20 % CO2-utsleppsreduksjon innan 2020. Sjå omtalen her. Les klimaplanen her.   

Økte energipriser som en konsekvens av at Tyskland faser ut atomkraft?

Næringslivsorganisasjonen BusinessEurope har bedt Europakommisjonen gjennomføre en vurdering av hvilke konsekvenser Tysklands utfasing av atomkraft vil ha på energiprisene i Europa. BusinessEurope mener utfasing på kort sikt vil medføre prisøkning på utslippstillatelsene for selskaper som er underlagt EUs kvotehandelssystem, og organisasjonen ber Europakommisjonen ta hensyn til dette i det kommende veikartet for energi mot 2050. […]

Green Week i Europa

Frå 24.-27. mai er det tid for den 11. utgåva av Green Week i Brussel og rundt omkring i Europa. Konferansen er den største årlege konferansen om europeisk miljøpolitikk, og temaet i år er ”Resource Efficiency – Using less, living better.”

ESA krever endringer i norsk gjennomføring av EUs gassmarkedsdirektiv.

EUs gassmarkedsdirektiv fra 2003 ble implementert i Norge gjennom naturgassforskriften i 2009. EFTAs overvåkingsorgan påpekte i februar 2010 mangler ved den norske gjennomføringen. Ifølge ESA sikrer ikke den norske forskriften forbrukerne tilstrekkelig informasjon ved inngåelse av kontrakter. Olje- og energidepartementet har på bakgrunn av dette utarbeidet endringer av naturgassforskriften. Disse trer i kraft 1. mars […]

EUSEW: Kan vi lære noko av andre regionar?

Frå 11. -15. april var det European Union Sustainable Energy Week (EUSEW) her i Brussel. Vest-Norges Brusselkontor deltok aktivt under heile veka, og arrangerte også seminaret “Winds of Change in the North Sea: The industrial, societal and governance challenges of implementing off-shore wind energy” saman med regionkontora East-England, Central-Denmark og Mid-Norway.  EUSEW er òg ein […]