Oppføringer av John Tveit

Hva sier den 5. rapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa?

Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, DG Regio, la 10. november frem den 5. samhørighetsrapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa. Rapporten tar blant annet for seg EUs og nasjonale- og regionale myndigheters bidrag til samhørighet, samhørighetspolitikkens virkning, analyser av regionale ulikheter samt indikasjoner på samhørighetspolitikken utforming i perioden etter 2013.

Norge og EU enig om ny fiskeriprotokoll

”Norge og Europakommisjonen har kommet til enighet om videreføring av de tollfrie kvotene framforhandlet ved EU-utvidelsene i 2004 og 2007”. Dette skriver Fiskeri- og kystdepartementet på Regjeringens nettsider. ”Jeg er fornøyd med at vi har fått en bedre løsning for handelsbetingelsene for norsk fisk i forhandlingene med EU om markedsadgang. Resultatet vil bidra til økte […]

EU med felles stemme – strategi for EUs eksterne energipolitikk

Europakommisjonen la 7. september 2011 fram et forslag til en strategi som tar for seg EUs energiforsyning og Unionens forhold til tredjeland innenfor energifeltet. ”Ettersom dagens globale energimarkeder er i stadig forandring, og for å sikre stabile energiforsyninger til Europa, blir det stadig viktigere at EU har felles koordinering på dette området på hjemmebane og […]

Regionalpolitikk: Den 5. samhørighetsrapporten presentert

Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, DG Regio, la 10. november frem den 5. samhørighetsrapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa. Rapporten tar blant annet for seg EUs og nasjonale- og regionale myndigheters bidrag til samhørighet, samhørighetspolitikkens virkning, analyser av regionale ulikheter samt indikasjoner på samhørighetspolitikken utforming i perioden etter 2013.

Brudd i fiskeriforhandlingene

“Jeg er dypt skuffet over EUs manglende vilje til å komme fram til en gjensidig tilfredsstillende avtale for 2010”, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen – etter at fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU strandet 8. desember. ”Vi har vært konstruktive og strukket oss svært langt for å oppnå en avtale. Mine forhandlere har sittet i […]

Mål om 67,5 prosent fornybar energi i 2020

Etter samtaler med Europakommisjonen har EFTA-landene nå oversendt EU utkast til EØS-vedtak om fornybardirektivet. Utkastet har et mål om en fornybarandel på 67,5 prosent i Norge i 2020, en økning på 9,5 prosentpoeng fra 2005. Dette melder Olje-og energidepartementet på sine nettsider.

Kvotehandel for luftfart til EØS

EØS-komiteen vedtok 1. april å inkorporere et direktiv som omhandler handel med CO2-kvoter for luftfartsektoren i EØS-avtalen. I følge EU er kvotehandel (EU ETS) det mest kostnadseffektive og mest miljøvennlige alternativet for å kontrollere utslipp innen luftfart. Fra 2012 vil CO2-utslipp fra flygninger i alle EUs 27 medlemsland, de tre EØS-landene Island, Norge og Liechtenstein, […]